מה מברכים על מרק-ירקות? הרב אלחנן פרינץ עונה

מה מברך על מרק-ירקות? הגמרא במסכת ברכות (לט, א) אומרת: “מיא דסלקא – כסלקא (לעניין ברכה), ומיא דלפתא – כלפתא, ומיא דכולהו שלקי – ככולהו שלקי”. כלומר על מים שנתבשלו בהם הירקות מברכים בורא פרי האדמה. ומובא ברא”ש (ו, יח) דהסיבה לכך היא משום שבמים שבשלו את הירקות, יש להם טעם של ירק, ולפיכך הם […]