פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

ravaviner4

הרב שלמה אבינר

ראש ישיבת "עטרת כהנים" ורב היישוב בית אל

סדרות של הרב:

סדרות