Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

אורות הקודש | הרב אורי שרקי

הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה שנת ה'תשי''ט.
גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל''ב.
בוגר ישיבת ''מרכז הרב'', למד תורה מפי מו''ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ''ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ''ל.
משמש כרב ב''מכון מאיר'' ובמכון אורה.
מרצה בכיר ליהדות, לימד בטכניון בחיפה, מלמד כיום ב''ראש יהודי'' ובמקומות רבים בארץ בפני הציבור הרחב.
משרת בקודש כרבה של קהילת ''בית יהודה'', בקרית משה, ירושלים.

סדרות של הרב:

תפארת ישראל - התשסז
שמונה פרקים להרמב''ם - התשעב
שמונה פרקים להרמב''ם - התשע
שיעורים במחשבת ישראל - התשע
פרקי אבות - התשסו
על הדרך -
ספר תרי עשר - התשעז
ספר שמות - התשעג
ספר שמות - התשסו
ספר שופטים - התשעג
ספר ישעיהו - התשעד
ספר ירמיהו - התשעו
ספר יהושע - התשעב
ספר ויקרא - התשעד
ספר ויקרא - התשסז
ספר המדע - תשפ''א
ספר המדע - התשסה
ספר הכוזרי - התשעז
ספר הכוזרי - התשסח
ספר דרך ה' לרמח''ל - התשעו
ספר דעת תבונות לרמח''ל - התשעח
ספר דברים - התשסט
ספר בראשית - התשסה
ספר בראשית - אלול התשעב
ספר בראשית - אלול התשע
ספר במדבר - התשסח
ספר אורות הקודש - התשעג
ספר אורות - התשעג
ספר אורות - התשסו
ספר אד''ר היקר - התשעז
ספר 'לנבוכי הדור' למרן הרב קוק - התשעט
נתיבות עולם למהר''ל מפראג - התשעח
נתיבות עולם אייר תשפא
נצח ישראל - התשסה
נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין זצ''ל - התשעא
נפגשים בפרשה - התשע
מסילת ישרים - התשע
מידות הראי''ה - התשעד
מושגים ביהדות - התשעה
מורה נבוכים להרמב''ם - התשעב
מדרש תנחומא - התשעט
מבוא לתפילה - התשסט
מבוא לתורה שבעל פה - התשסח
מאמר 'עבודת אלהים' למרן הרב קוק - התשעג
מאמר 'דעת אלהים' למרן הרב קוק - התשעג
ליקוטי מוהר''ן - התשסט
לימוד ספר תהילים - התשעט
יום עיון לקראת חג הפסח - התשעח
הספרייה של היהדות - מבוא לתורה שבעל פה - התשעח
הלכות תשובה לרמב''ם - התשעה
הלכות תשובה לרמב''ם - התשעג
הלכות תשובה לרמב''ם - התשעב
הלכות תשובה לרמב''ם - התשעא
הלכות תשובה לרמב''ם - התשע
הלכות תשובה לרמב''ם - התשסט
הלכות תשובה לרמב''ם - התשסח
הלכות תשובה לרמב''ם - התשסז
הלכות תשובה לרמב''ם - התשסו
הלכות תשובה לרמב''ם - אלול התשעו
הגדה של פסח - תש''פ
גבורות ה' - התשע
באר הגולה למהר''ל מפראג - התשעד
באור התפילה ע''פ עולת ראי''ה - התשעד
אישי ישראל - התשעז
איגרת תימן - התשעד
איגרת תימן - התשסו
איגרת תחיית המתים להרמב''ם - התשעה
איגרת לחכמי לוניל - התשעו
איגרת השמד - התשעה
איגרת הרמב''ם לרבי עובדיה הגר - התשעה
איגרת הרמב''ם בעניין האסטרולוגיה - התשעו
אורות מחזור תשס''ה -
אורות ישראל - התשעב
אורות התורה - התשעה
אגדות פרק חלק - התשעב
אגדות פרק חלק - התשעא
אגדות פרק חלק - התשסה
אגדות החורבן על פי מסכת גיטין - התשעו

שיעורים אחרונים של הרב אורי עמוס שרקי

play3
בית המדרש
אורות הקודש | הרב אורי שרקי
אורות הקודש | הרב אורי שרקי
play3
נתיבות עולם למהר"ל, נתיב יראת ה' פרק ה' | הרב אורי שרקי
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה פרק ו' | הרב אורי שרקי
play3
בית המדרש
נתיבות עולם למהר"ל, נתיב יראת ה' פרק ה | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי | כוזרי 19
הרב אורי שרקי | כוזרי 19
play3
?הרב אורי שרקי | למה אומרים הלל ביום העצמאות
?הרב אורי שרקי | למה אומרים הלל ביום העצמאות
play3
בית המדרש
הסכנה הדתלש”ית שבמעבר מתודעה דתית פרטית לתודעה כללית אידיאליסטית – הרב אורי שרקי
הסכנה הדתלש"ית שבמעבר מתודעה דתית פרטית לתודעה כללית אידיאליסטית - הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי | כוזרי 18
הרב אורי שרקי | כוזרי 18
play3
בית המדרש
חילול השם הוא כאשר עם ישראל לא נמצא בארצו – הרב אורי שרקי
חילול השם הוא כאשר עם ישראל לא נמצא בארצו - הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי | כוזרי 17
הרב אורי שרקי | כוזרי 17