He

Fr

Es

Ru

En

raverantamir1

הרב ערן טמיר

יליד העיר חולון ה'תשכ''ח. בתשמ''ו למד בישיבת שילֹה אצל הרב מיכאל ברום ובמקביל שמע שיעורים בירושלים אצל הרב צבי ישראל טאו, הרב יהושע צוקרמן, הרב שלמה אבינר והרב אורי שרקי. למד תוכנית הוראה וסמיכה לרבנות בשילה. כיום ראש ישיבת 'אורות אשקלון' ומרצהבמכון מאיר ובמדרשות שונות ברחבי הארץ וראש ארגון 'בניין אמונה'

סדרות של הרב:

תורת חיים –
שמונה פרקים להרמב''ם בחבורה בבית המדרש –
שמונה פרקים להרמב''ם – התשעד
שלום ומלחמה –
שיעורים בשמונה פרקים להרמב''ם – התשסח
שיעורים בספר 'צדקת הצדיק' – אלול תשעח
קצר לשולחן שבת –
קודש וחול – התשעד
קודש וחול – אלול תשסט
פרשת השבוע על פי הרש''ר הירש – התשעב
פרשת השבוע על פי הרמב''ן – התשסז
פרשת השבוע על פי הרב חרל''פ – התשסו
פרשת השבוע על פי הפרי צדיק – התשעה
פרשת השבוע על פי הנצי''ב מוולוז'ין – התשסט
פרשת השבוע על פי המשך חכמה – התשע
פרשת השבוע על פי המלבי''ם – התשעא
פרשת השבוע על פי המהר''ל מפראג – התשעז
פרשת השבוע על פי הכתב והקבלה – התשעד
פרשת השבוע על פי הכלי יקר – התשעג
פרשת השבוע על פי החת''ם סופר – התשעו
פרשת השבוע על פי הגר''א – התשעז
פרשת השבוע על פי אור החיים הקדוש – התשסח
פניני אבות –
עיקרי תשובה – אלול התשעה
עיקרי תשובה –
עיון תפילה על פי סידור עולת ראי''ה לרב קוק –
ספר מאמרי ראי''ה – התשעו
ספר מאמרי ראי''ה – התשסז
ספר אורות – התשעח
ספר 'מוסר אביך' למרן הרב קוק זצ''ל –
סוגיות בספר מאמרי ראיה לחגי הקיץ –
סוגיות בספר אורות –
מסילת ישרים – התשעה
מימוש עצמי –
מידות הראי''ה –
לקראת שבת – סוגיות במשמעות השבת –
למהלך האידיאות בישראל – אלול התשעד
לימוד ספר הכוזרי בחבורה בבית המדרש – התשעב
לאומיות ישראל –
כלל ופרט בישראל –
יום עיון לפורים – התשעה
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –
זוגיות ומשפחה – התשעד
זוגיות ומשפחה –
התרבות המערבית –
התמודדות עם משקעי העבר –
דרכי האמורי תשפב
דרך האבות – עיון במסכת אבות –
ברכות השחר על פי “עולת ראי”ה” | הרב ערן טמיר תשפ”ג
בניין אמונה טבת תשס''ז –
בניין אמונה – התשעז
בניין אמונה – התשעה
בניין אמונה – התשע
בניין אמונה – המחזור המיטבי – התשעו
בין ישראל לעמים –
בין הלל לשמאי ואנחנו –
בין אדם לחברו –
אני ובית המדרש –
אותיות התורה והחיים – התשעא
אורות התשובה – התשסט
אורות התחיה – התשעו
אורות התורה–## –
אורות התורה – אלול התשעד
אורות התורה – אייר תשעא
אהבת ישראל – התשעג

שיעורים אחרונים של הרב ערן טמיר

play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
ברכות השחר על פי "עולת ראיה" | הרב ערן טמיר
36 דקות
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
ברכות השחר על פי "עולת ראיה" | הרב ערן טמיר
32 דקות
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
ברכות השחר על פי "עולת ראיה" | הרב ערן טמיר
40 דקות
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
ברכות השחר על פי "עולת ראיה" | הרב ערן טמיר
33 דקות
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
איך באמת אפשר לחזור בתשובה? יש לכך שלושה עקרונות | הרב ערן טמיר
48 דקות
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
כיצד להתייחס לחורבן ירושלים? | הרב ערן טמיר
play3
הרב ערן טמיר | שיעור פרידה
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
מה היחס בין עולם הרוח ועולם המעשה בדור הגאולה? - אורות ישראל ה, ג | הרב ערן טמיר | ל סיון תשפ"ב
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
איך מגיבים למציאות מורכבת בתהליך הגאולה? - אורות התחיה נב | הרב ערן טמיר | ט סיון תשפ"ב
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר FIX
מיהו "תורני"? - לחג השבועות | הרב ערן טמיר | ב סיון תשפ"ב
דילוג לתוכן