Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

האם מדינה יכולה להיות מוסרית? | הרב ערן טמיר

הרב ערן טמיר

יליד העיר חולון ה'תשכ''ח. בתשמ''ו למד בישיבת שילֹה אצל הרב מיכאל ברום ובמקביל שמע שיעורים בירושלים אצל הרב צבי ישראל טאו, הרב יהושע צוקרמן, הרב שלמה אבינר והרב אורי שרקי. למד תוכנית הוראה וסמיכה לרבנות בשילה. כיום ראש ישיבת 'אורות אשקלון' ומרצהבמכון מאיר ובמדרשות שונות ברחבי הארץ וראש ארגון 'בניין אמונה'

סדרות של הרב:

תורת חיים -
שמונה פרקים להרמב''ם בחבורה בבית המדרש -
שמונה פרקים להרמב''ם - התשעד
שלום ומלחמה -
שיעורים בשמונה פרקים להרמב''ם - התשסח
שיעורים בספר 'צדקת הצדיק' - אלול תשעח
קצר לשולחן שבת -
קודש וחול - התשעד
קודש וחול - אלול תשסט
פרשת השבוע על פי הרש''ר הירש - התשעב
פרשת השבוע על פי הרמב''ן - התשסז
פרשת השבוע על פי הרב חרל''פ - התשסו
פרשת השבוע על פי הפרי צדיק - התשעה
פרשת השבוע על פי הנצי''ב מוולוז'ין - התשסט
פרשת השבוע על פי המשך חכמה - התשע
פרשת השבוע על פי המלבי''ם - התשעא
פרשת השבוע על פי המהר''ל מפראג - התשעז
פרשת השבוע על פי הכתב והקבלה - התשעד
פרשת השבוע על פי הכלי יקר - התשעג
פרשת השבוע על פי החת''ם סופר - התשעו
פרשת השבוע על פי הגר''א - התשעז
פרשת השבוע על פי אור החיים הקדוש - התשסח
פניני אבות -
עיקרי תשובה - אלול התשעה
עיקרי תשובה -
עיון תפילה על פי סידור עולת ראי''ה לרב קוק -
ספר מאמרי ראי''ה - התשעו
ספר מאמרי ראי''ה - התשסז
ספר אורות - התשעח
ספר 'מוסר אביך' למרן הרב קוק זצ''ל -
סוגיות בספר מאמרי ראיה לחגי הקיץ -
סוגיות בספר אורות -
מסילת ישרים - התשעה
מימוש עצמי -
מידות הראי''ה -
לקראת שבת - סוגיות במשמעות השבת -
למהלך האידיאות בישראל - אלול התשעד
לימוד ספר הכוזרי בחבורה בבית המדרש - התשעב
לאומיות ישראל -
כלל ופרט בישראל -
יום עיון לפורים - התשעה
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל -
זוגיות ומשפחה - התשעד
זוגיות ומשפחה -
התרבות המערבית -
התמודדות עם משקעי העבר -
דרכי האמורי תשפב
דרך האבות - עיון במסכת אבות -
בניין אמונה טבת תשס''ז -
בניין אמונה - התשעז
בניין אמונה - התשעה
בניין אמונה - התשע
בניין אמונה - המחזור המיטבי - התשעו
בין ישראל לעמים -
בין הלל לשמאי ואנחנו -
בין אדם לחברו -
אני ובית המדרש -
אותיות התורה והחיים - התשעא
אורות התשובה - התשסט
אורות התחיה - התשעו
אורות התורה--## -
אורות התורה - אלול התשעד
אורות התורה - אייר תשעא
אהבת ישראל - התשעג

שיעורים אחרונים של הרב ערן טמיר

play3
בית המדרש
האם מדינה יכולה להיות מוסרית? | הרב ערן טמיר
play3
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 16
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 16
play3
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 15
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 15
play3
הרב ערן טמיר | תענית אסתר
הרב ערן טמיר | תענית אסתר
play3
בית המדרש
מה המשמעות לכך שהקב”ה הוא ‘בעל מלחמות’? הרב ערן טמיר
מה המשמעות לכך שהקב"ה הוא 'בעל מלחמות'? הרב ערן טמיר
play3
הרב ערן טמיר | אורות המלחמה
הרב ערן טמיר | אורות המלחמה
play3
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 14 | סיכום לשבוע חזרה
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 14 | סיכום לשבוע חזרה
play3
בית המדרש
מה בעייתי באמירה ‘התחזקו חביותיי’? הרב ערן טמיר
מה בעייתי באמירה 'התחזקו חביותיי'? הרב ערן טמיר
play3
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 13
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 13
play3
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 12 | רפואת חולי הנפש
הרב ערן טמיר | שמונה פרקים 12 | רפואת חולי הנפש