Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שבועות - אגדה

42 דקות
"ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה"
פרק 51
15 דקות
"אחוז בכסא כבודי"
62 דקות
"נעשה ונשמע" ו"כפיית הר כגיגית"- הבחירה מול הכפייה | הרב אלי סדן | תשעב
38 דקות
יום הביכורים זמן מתן תורתנו
1 דקות
ההבטחה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי לשבועות
41 דקות
ממלכת כהנים
53 דקות
ליל הכלולות בין שמים לארץ, המתיקות והחיבור שבין תורה ואדם
פרק 14
49 דקות
לקראת מתן תורה - בחשיבות ההכנה
פרק 6
58 דקות
מתוך מתן תורה לגדלות רוחנית
50 דקות
כפה עליהם הר כגיגית - בעבר בהווה ובעתיד
50 דקות
תורה מרצון ובכפיה
פרק 5
57 דקות
הכנה לשבועות חלק ב' - כיצד מקבלים את התורה ?
פרק 4
54 דקות
הרב דוד לנדאו: תורה בארץ או בשמיים?
52 דקות
דרכים בקניין תורה
25 דקות
"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
18 דקות
לקראת חג השבועות . . .
83 דקות
תורה וארץ ישראל בענווה
67 דקות
התגברות על קשיים בכניסה ללימוד תורה
36 דקות
מצוות ההגבלה
44 דקות
התנאים לקבלת התורה