He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעג

בית המדרש
מצות הקהל
מצות הקהל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
קבורתה של שרה- האם זה היה נסיון ?
קבורתה של שרה- האם זה היה נסיון ?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אנכי עשו בכורך – תתן אמת ליעקב – האמנם יתישבו שני מקראות הללו?
אנכי עשו בכורך - תתן אמת ליעקב - האמנם יתישבו שני מקראות הללו?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"בשביל שאיחר לשלם נדרו נתבקרה פנקסו" – מדוע ?
"בשביל שאיחר לשלם נדרו נתבקרה פנקסו" - מדוע ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מדוע לא שלח יוסף סמס לאביו על מלכותו במצרים ?
מדוע לא שלח יוסף סמס לאביו על מלכותו במצרים ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"ויחי יעקב … ויקרבו ימי ישראל" אימתי נקרא שמו יעקב ואימתי ישראל  ?
"ויחי יעקב ... ויקרבו ימי ישראל" אימתי נקרא שמו יעקב ואימתי ישראל ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם הריגת המצרי על ידי משה היתה כעונש או כהגנה ?
האם הריגת המצרי על ידי משה היתה כעונש או כהגנה ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
במה נבחר – במטה או בנחש?
במה נבחר - במטה או בנחש?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לאיזו תכלית ציווה ה' את משה לבא אל פרעה?
לאיזו תכלית ציווה ה' את משה לבא אל פרעה?
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מדוע שכרו של דמא בן נתינה שקיים כבוד אב ואם – פרה אדומה דווקא ?
מדוע שכרו של דמא בן נתינה שקיים כבוד אב ואם - פרה אדומה דווקא ?
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האם מצוות מילה נמסרה לנו מאברהם אבינו או מהר סיני?
האם מצוות מילה נמסרה לנו מאברהם אבינו או מהר סיני?
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
לא תלך רכיל בעמך לא תעמוד על דם רעך – מה הקשר ?
לא תלך רכיל בעמך לא תעמוד על דם רעך - מה הקשר ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"וספרתם לכם ממחרת השבת – למה לא נאמר ממחרת החג?
"וספרתם לכם ממחרת השבת - למה לא נאמר ממחרת החג?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"ושממו עליה אויבכם" ברכה או קללה?
"ושממו עליה אויבכם" ברכה או קללה?
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
חשיבותה הרבה של מצוות הפסח עד שניתן לה מועד נוסף לקיומה
חשיבותה הרבה של מצוות הפסח עד שניתן לה מועד נוסף לקיומה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"משה אמת ותורתו אמת והן בדאין"  – מי אומר זאת ולמה?
"משה אמת ותורתו אמת והן בדאין" - מי אומר זאת ולמה?
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מתי נתנה פרשת פרה אדומה ולמה?
מתי נתנה פרשת פרה אדומה ולמה?
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כח הנבואה של בלעם
כח הנבואה של בלעם
מספר פרק בסדרה : 18
play3