פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

הרב שמואל אליהו

סדרות של הרב:

סדרות