Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס מכון התורה והארץ - התשסז

מבוא לשמיטה
62 דקות
מילות מפתח:פרשת בהר
היתר המכירה אוצר הארץ והמשמעות החינוכית של שנת השמיטה
50 דקות
מילות מפתח:היתר מכירה, שמיטה
הערכות החקלאים לקראת שנת השמיטה
23 דקות
מילות מפתח:פרשת בהר
הצדדים הערכיים והחינוכיים של מצוות השמיטה
18 דקות
מילות מפתח:פרשת בהר
המקורות ההלכתיים להיתר המכירה
52 דקות
מילות מפתח:היתר מכירה, שמיטה
הליכות שמיטה בין הלכה לאידיאולוגיה
19 דקות
גינון על פי ההלכה בשנת השמיטה
20 דקות
אחריות המדינה למגורשי עזה וצפון השומרון
29 דקות
תעסוקטיף - התמודדות קהילתית אישית והלכתית עם מגורשי גוש קטיף וצפון שומרון
34 דקות
מילות מפתח:גוש קטיף
עד כמה יש להיכנס להפסדים לשם שמירת השמיטה
54 דקות
שאלות ותשובות בנושא השמיטה ובהלכות שבת
53 דקות
מכירת קרקעות לנכרי שלא באמצעות הרבנות הראשית
33 דקות
יישום תקנת אוצר בית דין בשמיטות זמנינו
30 דקות
מילות מפתח:אוצר בית דין
עיון בחידושו של הראיה קוק בהיתר המכירה והשלכתו לימינו
29 דקות
מילות מפתח:היתר מכירה, שמיטה
מפעלו ההלכתי של הגאון הרב אליעזר ולדנברג (בעל שו"ת ציץ אליעזר) במצוות התלויות בארץ ובהלכות מדינה וארץ ישראל
26 דקות
מצב החקלאות היהודית לקראת שמיטת תשסח
24 דקות