He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר דברים

play3
מצות הקהל
מצות הקהל
להיגאל על יד שיבה אל עצמינו
play3
להיגאל על יד שיבה אל עצמינו
לפתוח הלב וליישר הדעת ולפקוח עין בתורת העם והארץ
play3
לפתוח הלב וליישר הדעת ולפקוח עין בתורת העם והארץ
והיה כי תבוא אל הארץ – הארץ העליונה
play3
והיה כי תבוא אל הארץ – הארץ העליונה
"אבן שלמה וצדק יהיה לך … למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך" בראשית צמיחת גאולתינו
play3
"אבן שלמה וצדק יהיה לך … למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך" בראשית צמיחת גאולתינו
"לא תירא מהם , כי ה' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים"
play3
"לא תירא מהם , כי ה' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים"
"ושמחתם בכל משלח ידיכם… לפני ה' אלהיכם" – בראשית צמיחת גאולתינו
play3
"ושמחתם בכל משלח ידיכם… לפני ה' אלהיכם" – בראשית צמיחת גאולתינו
play3
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
play3
להצמיח מחדש תפארת ישראל
להצמיח מחדש תפארת ישראל
play3
"זכרו תורת משה עבדי – בחבלי משיח"
"זכרו תורת משה עבדי – בחבלי משיח"
play3
פתיחה לספר דברים ופרשת דברים- ספר ההכנה לכניסה לארץ
פתיחה לספר דברים ופרשת דברים- ספר ההכנה לכניסה לארץ
play3
איך יתכן שמשה כתב "וימת משה עבד ה'  "? – סיום ספר דברים
איך יתכן שמשה כתב "וימת משה עבד ה' "? – סיום ספר דברים
play3
"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו"
"ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו"
play3
"ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך"
"ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך"
play3
הקשר בין  המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
הקשר בין המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה"
"וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה"
play3
"אף חובב עמים כל קדושיו בידך"
"אף חובב עמים כל קדושיו בידך"
play3
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו"
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו"
play3
"כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם"
"כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנכי לעולם"