He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר דברים - התשסט

בית המדרש
פתיחה לספר דברים ועניינה של ברכת החמה
פתיחה לספר דברים ועניינה של ברכת החמה
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל
52 דקות
מילות מפתח:פרשת דברים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ראה נתן ה' אלהיך לפניך את הארץ עלה רש
ראה נתן ה' אלהיך לפניך את הארץ עלה רש
50 דקות
מילות מפתח:פרשת דברים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המעפילים וההליכה במדבר
המעפילים וההליכה במדבר
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עמון ומואב טהרו בסיחון
עמון ומואב טהרו בסיחון
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
כיבוש ארץ עוג
כיבוש ארץ עוג
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עבר הירדן המזרחי
עבר הירדן המזרחי
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
התוכחה בשל ההפרש בין מדרגת משה רבנו למדרגת העם
התוכחה בשל ההפרש בין מדרגת משה רבנו למדרגת העם
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התנאים להשפעת עם ישראל על האומות
התנאים להשפעת עם ישראל על האומות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך
רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ופן תשא עיניך השמימה – סכנת היחס האלילי למציאות
ופן תשא עיניך השמימה - סכנת היחס האלילי למציאות
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה – התשובה  של ישראל והגרוש באחרית הימים
בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה - התשובה של ישראל והגרוש באחרית הימים
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שאל נא לימים ראשונים – הזמנת התורה לאימות מעמד הר סיני
שאל נא לימים ראשונים - הזמנת התורה לאימות מעמד הר סיני
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
יציאת מצרים  – המאורע המייסד של הזהות הישראלית
יציאת מצרים - המאורע המייסד של הזהות הישראלית
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו"
"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו"
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"אין עוד מלבדו"
"אין עוד מלבדו"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מן השמיים השמיעך את קולו ליסרך
מן השמיים השמיעך את קולו ליסרך
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
עשרת הדברות – השוואה בין פרשת ואתחנן לפרשת יתרו
עשרת הדברות - השוואה בין פרשת ואתחנן לפרשת יתרו
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3