He

Fr

Es

Ru

En

משמעות הקבלה ברצון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

הגמרא במסכת שבת (פח)" מגלה לנו את גדולתם של ימי הפורים" לעומת מתן תורה" שאז כפה ה' את התורה על עם ישראל ואמר להם "אם אתם מקבלים את התורה מוטב" ואם לאו שם תהא קבורתכם". אומר רבא" " אף-על-פי-כן הדור קיבלוה בימי אחשורוש" ומבאר רש"י "מאהבת הנס שנעשה להם". שואלים התוספות: איך הגמרא אומרת שהיתה כפיה" הרי ידוע שעם ישראל אמרו "נעשה ונשמע"" משמע שהם קיבלוה ברצון?
א" אם אין תורה אין עולם.
המהר"ל" בספרו על מגילת אסתר 'אור חדש'" מסביר שהתורה היא דבר מחויב והכרחי בעולם ובלעדיה אין קיום לעולם. כמו שאמרו חז"ל" שהקב"ה התנה תנאי עם מעשה בראשית ואמר" אם ישראל יקבלו את התורה אתם קיימים ואם לא אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו" ולכן אי אפשר לומר שהתורה נמצאת בעולם רק משום שישראל רצו לקבלה" שמשמע מזה שאם לא היו רוצים לא הייתה תורה" וזה בלתי אפשרי כי לולא התורה לא היה קיים העולם. כך שהתורה היא למעלה מרצונם או אי רצונם של ישראל" היא מוכרחת ומחויבת" ולכן כפה עליהם הקב"ה את קבלתה.
ב. קבלת התורה של הגוף.
מרן הרב קוק זצ"ל מאיר לנו כדרכו אור חדש על סוגיה זו. מסביר הרב שכל האונס והכפייה שהיה במתן תורה""לא היה כי אם לגופים" כי הנפשות נהנות מאור העליון" וזה רצונם וכבודם לקבל עליהם עול תורה". כלומר" כל אדם מישראל" נשמה שבו טהורה היא" והוא רוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות" אבל חומריות הגוף מעכבת" וזה מה שקרה במתן תורה שהגוף הישראלי לא רצה את העול הזה ולכן הייתה כפיה. אבל בפורים" מכיוון שהייתה גזרה לאבדם והמן הרע רצה לשלוט בגופם על-ידי הגזרה" עבר גופם תהליך של טיהור וזיכוך" וכאשר היה ה' להם לישועה נפדה גופם מהכוחות הרעים וממילא גם הגוף הסכים לקבל את התורה" " ולא נמצא בהם רצון כי אם בלב אחד לאביהם שבשמים" (עולת ראי"ה א" עמ' תמ). ולכן" אומר הרב" יש בפורים הארה מיוחדת מצד קדושת הגוף הישראלי" "וביום זה גם כוחות הגוף מקודשים לשמים והאור חופף עליהם בכל גווניו".
ג. קבלה ברצון – פורים תש"פ.
מהארת הפורים הזאת נתחזק כולנו. דברי הרב" "שהנפשות נהנות מאור העליון" וזהו רצונם וכבודם לקבל עליהם עול תורה ומצוות"" אמורים כלפי כל אחד ואחד מישראל. כבדות הגוף וההתמודדויות הרבות שיש כיום בעולם" מעכבים מלגלות את האוצר הפנימי הטמון בנשמותינו. חג הפורים מאפשר לנו לגלות את האור הפנימי הזה" כמו שמוסיף הרב קוק וכותב: "בפורים נשפע על כל איש ישראל המחזיק בתורת ה' אור רצון אמתי לבחור בתורה ובדרכיה". וזהו עניין השכרות בפורים" "שמראים שאפילו בשכרותו אינו סר מדרך ה'" מפני שפנימיות רצונו הוא פונה לטוב" וקרבת אלוקים אך טוב לישראל". שנזכה לגלות הארת פורים זו באמת.
פורים שמח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות