He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות שמיטה

43 דקות
מצוות שמיטת כספים בהלכה ובאמונה | הרב מאיר טויבר
44 דקות
מצוות שמיטת כספים בהלכה ובאמונה | הרב מאיר טויבר
28 דקות
הלכות פרוזבול ושמיטת כספים
פרק 13
10 דקות
קדושת פרות שביעית
57 דקות
קדושת פרות שביעית
1 דקות
כיצד ינהג דייר השומר על מצוות השמיטה בבניין משותף
פרק 12
44 דקות
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
פרק 11
51 דקות
איסור סחורה בפירות שביעית
פרק 10
48 דקות
שימוש בפירות שביעית לפי הרגילות של העולם
פרק 9
40 דקות
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
44 דקות
פרוזבול ושמיטת כספים אתרוג בשנת שמיטה
57 דקות
הלוואה ופרוזבול בשלהי שביעית
50 דקות
אתרוג בשביעית
53 דקות
נטיעת עצי סרק מטו באב בערב שביעית עציץ בשבת ובשביעית אמירה לגוי לעבוד באדמה
56 דקות
ענייני שביעית
54 דקות
תוקף מצוות שביעית בזמן הזה ספיחין קדושת שביעית בפרות ובמעות
68 דקות
דינים והנהגות בקדושת שביעית ובקנית ומכירת פרות שביעית
52 דקות
טו בשבט ראש השנה לאילנות למעשרות ולשביעית
58 דקות
שאלות ותשובות בענייני שביעית
פרק 8
52 דקות
האם מותר לאצור פירות שביעית
דילוג לתוכן