Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות שמיטה תשע''ד -

פרק 13
10 דקות
קדושת פרות שביעית
פרק 12
44 דקות
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
פרק 11
51 דקות
איסור סחורה בפירות שביעית
פרק 10
48 דקות
שימוש בפירות שביעית לפי הרגילות של העולם
פרק 9
40 דקות
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
פרק 8
52 דקות
האם מותר לאצור פירות שביעית
פרק 7
95 דקות
איסור ספיחין
פרק 6
108 דקות
זיבול והשקאה קצירה ובצירה בשמיטה
פרק 5
55 דקות
עבודת האדמה בשמיטה
פרק 4
50 דקות
יסודות היתר המכירה של קרקע ישראלית לנכרי
פרק 3
55 דקות
רוב דעות הפוסקים ששביעית בזמנינו מדרבנן - ההשלכה המעשית היא במצבי ספק
פרק 2
55 דקות
מה שעושה השבת לאדם הפרטי עושה השמיטה לציבור
פרק 1
47 דקות
השמיטה - יסוד אחיזתנו בארץ ישראל