Jerusalem

11°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות שמיטה תשע"ד -

בית המדרש
השמיטה – יסוד אחיזתנו בארץ ישראל
השמיטה - יסוד אחיזתנו בארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה שעושה השבת לאדם הפרטי עושה השמיטה לציבור
מה שעושה השבת לאדם הפרטי עושה השמיטה לציבור
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
רוב דעות הפוסקים ששביעית בזמנינו מדרבנן – ההשלכה המעשית היא במצבי ספק
רוב דעות הפוסקים ששביעית בזמנינו מדרבנן - ההשלכה המעשית היא במצבי ספק
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
יסודות היתר המכירה של קרקע ישראלית לנכרי
יסודות היתר המכירה של קרקע ישראלית לנכרי
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עבודת האדמה בשמיטה
עבודת האדמה בשמיטה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
זיבול והשקאה קצירה ובצירה בשמיטה
זיבול והשקאה קצירה ובצירה בשמיטה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
איסור ספיחין
איסור ספיחין
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
האם מותר לאצור פירות שביעית
האם מותר לאצור פירות שביעית
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שימוש בפירות שביעית לפי הרגילות של העולם
שימוש בפירות שביעית לפי הרגילות של העולם
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
איסור סחורה בפירות שביעית
איסור סחורה בפירות שביעית
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
קדושת פרות שביעית
קדושת פרות שביעית
מספר פרק בסדרה : 13
play3