He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון שבת קודש בעם המתחדש עטרת כהנים - התשעה

פרק 9
28 דקות
מעלת השבת לעומת יום הכיפורים נכרת בחילוק מלאכות
פרק 8
9 דקות
יום השבת "וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר"
פרק 7
44 דקות
הערך של הנהגות העונג של יום השבת
פרק 6
54 דקות
"מה קדוש לעולם קיים" הקודש הוא המציאות המציאותית באמת
פרק 4
37 דקות
השבת - טעימה של אור העתיד
פרק 5
43 דקות
השבת התורה והמלאכה
פרק 3
28 דקות
הפלא שהשבת נקבעה כיום מנוחה לאומי כבר בקום המדינה
פרק 2
31 דקות
האם השבת הוא יום 'חברתי' או יום המוקדש לעבודת ה' ?
פרק 1
45 דקות
יום השבת - "לא נתתו לגויי הארצות ולא הנחלתו לעובדי פסילים" מתנה ייחודית לעם ישראל
דילוג לתוכן