He

Fr

Es

Ru

En

כהשפעת יציאת מצרים לדורות כך השפעת נתינת התורה לדורות

הרב יוסף קלנר

מלמד ב"מכון מאיר" ובמקד"צ בעלי

עוד מהרב יוסף קלנר

play3
בית המדרש
כהשפעת יציאת מצרים לדורות כך השפעת נתינת התורה לדורות
59 דקות
play3
בית המדרש
התורה היא צורת האדם - חלק ג
38 דקות
play3
בית המדרש
התורה היא צורת האדם - חלק ב
60 דקות
play3
בית המדרש
התורה היא צורת האדם - חלק א
60 דקות
play3
בית המדרש
איזה לימוד הביא את משה להבנה שצריך לשבור את לוחות הברית ? - חלק ב'
51 דקות
play3
בית המדרש
איזה לימוד הביא את משה להבנה שצריך לשבור את לוחות הברית ? - חלק א'
57 דקות
play3
בית המדרש
מדוע פרש משה מן האשה
62 דקות
play3
בית המדרש
פעולת היום והלילה הרוחנית באדם מקבילים לפעולתם הרוחנית באדם
53 דקות
play3
בית המדרש
משה פרש מן האישה כדי לא להסתגר בפרטיותו והסכים הקב"ה עימו
59 דקות
play3
בית המדרש
שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו
55 דקות