He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בנושא שנת השמיטה -

בית המדרש
קדושת הארץ והיתר המכירה
קדושת הארץ והיתר המכירה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
הקשר בין קדושת הזמן לקדושת המקום בראי ההלכה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בירור יסודי בהיתר המכירה – האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
בירור יסודי בהיתר המכירה - האם יש קניין לגוי להפקיע ממצוות התלויות בארץ ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
הקדושה הטבעית של ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שביתת האדמה בשמיטה – מצווה בחפצא או בגברא ?
שביתת האדמה בשמיטה - מצווה בחפצא או בגברא ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3