He

Fr

Es

Ru

En

הרב יעקב פילבר

עוד מהרב יעקב פילבר

Shape-2
מעמד האשה
Shape-2
אין לך דבר שעומד בפני התשובה
Shape-2
חרות של אמת
play3
בית המדרש
ארבעה בנים
ארבעה בנים
53 דקות
Shape-2
טובים ורעים באומות העולם
Shape-2
טובים ורעים באומות העולם
Shape-2
ויחזק ה' את לב פרעה
play3
בית המדרש
אתחלתא דגאולה
15 דקות
Shape-2
יראה אהבה ושמחה בחודש תשרי
Shape-2
ואראה את הארץ הטובה