Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תפילה

פרק 1409
7 דקות
קריאת פרשת קרבנות הנשיאים בחנוכה
פרק 1408
2 דקות
סדר קריאת התורה בראש חודש טבת שחל בחול
פרק 1412
13 דקות
"ראינו שהיהודים יש להם ספר וכל הזמן הם קוראים בו"
פרק 1411
11 דקות
משמעות הברכות "שלא עשני גוי ... עבד ... אשה"
פרק 1407
6 דקות
דין אכסנאי בחנוכה
פרק 1406
5 דקות
אמירת הלל בברכה בכל שמונת ימי החנוכה
פרק 1410
9 דקות
עניינן של ברכות השחר וברכת הנותן לשכוי בינה בפרט
פרק 1413
8 דקות
"נותן התורה" - התורה מתחדשת בכל יום
פרק 1416
15 דקות
דברים שנוהגים לומר לפני פסוקי דזמרה
פרק 1414
1 דקות
גם נשים מברכות ברכת התורה
פרק 1415
4 דקות
מי שלא ברך ברכת התורה יכול לצאת ידי חובת הברכה בברכת אהבה רבה
פרק 1401
10 דקות
היכן יש להניח את נר החנוכה
פרק 1400
7 דקות
מי שנזהר בנר חנוכה יזכה לבנים תלמידי חכמים
פרק 1399
14 דקות
מה הופך סעודה לסעודת מצווה
פרק 1398
10 דקות
עניינו של חג החנוכה
פרק 1397
3 דקות
דרך האמצע במידות האדם
פרק 1396
4 דקות
כוונה כללית בתפילה
פרק 1395
3 דקות
הבנת מילות התפילה
פרק 1394
8 דקות
לא להתבייש בעבודת ה'
פרק 1393
4 דקות
המצוה שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים
דילוג לתוכן