פרשת: פינחס | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:19 (ירושלים) 

דני שרחטון

דני שרחטון

סדרות של הרב:

סדרות