He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכה יומית -

בית המדרש
אסור לאדם שיימצא בעסקו שום גזל
אסור לאדם שיימצא בעסקו שום גזל
9 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
"שיויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים"
"שיויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים"
9 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
יש להתלבש בצניעות
יש להתלבש בצניעות
6 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הנהגת האדם צריכה להיות בדרך האמצע
הנהגת האדם צריכה להיות בדרך האמצע
12 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אכילה לפני הליכה לבית המדרש
אכילה לפני הליכה לבית המדרש
6 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מצוה לכל יהודי לאהוב כל אחד מישראל כגופו
מצוה לכל יהודי לאהוב כל אחד מישראל כגופו
6 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
ברכות התורה
ברכות התורה
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ברכת אהבת עולם
ברכת אהבת עולם
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה"
"דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה"
5 דקות
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
ילדים
חיוב ילדים קטנים בשמיעת המגילה
חיוב ילדים קטנים בשמיעת המגילה
4 דקות
מדור: ילדים
מילות מפתח:פורים
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תענית אסתר
תענית אסתר
4 דקות
מילות מפתח:פורים
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שואלין בהלכות הפסח שלושים יום
שואלין בהלכות הפסח שלושים יום
5 דקות
מילות מפתח:הלכות פסח
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
התרת נדרים בשבת
התרת נדרים בשבת
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בדיקת חמץ
בדיקת חמץ
7 דקות
מילות מפתח:בדיקת חמץ, חמץ, פסח
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מהלכות ספירת העומר
מהלכות ספירת העומר
5 דקות
מילות מפתח:ספירת העומר
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אמירת יעלה ויבוא בראש חודש בתפילה ובברכת המזון
אמירת יעלה ויבוא בראש חודש בתפילה ובברכת המזון
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מנהג תענית בה"ב
מנהג תענית בה"ב
4 דקות
מילות מפתח:תענית בה"ב
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"יתגבר כארי לעבודת בוראו"
"יתגבר כארי לעבודת בוראו"
10 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3