He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד בוקר בפרשה -

בית המדרש
ורדפתם את אויבכם ונפלו לפניכם לחרב
ורדפתם את אויבכם ונפלו לפניכם לחרב
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מניית בני ישראל מלמדת על חביבותם בעיני הקב"ה
מניית בני ישראל מלמדת על חביבותם בעיני הקב"ה
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם
שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם
17 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם
מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם"
"ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם"
10 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם"
"נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם"
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"על פי אהרן ובניו תהיה על עבודת בני הגרשוני לכל משאם"
"על פי אהרן ובניו תהיה על עבודת בני הגרשוני לכל משאם"
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום"
"אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום"
17 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען
שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען
18 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כולם אנשים ראשי בני ישראל המה – אל תאמין בעצמך עד יום מותך
כולם אנשים ראשי בני ישראל המה - אל תאמין בעצמך עד יום מותך
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"יה יושיעך מעצת מרגלים"
"יה יושיעך מעצת מרגלים"
17 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר…" מדוע נשלחו המרגלים תחילה לנגב דווקא
"ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר..." מדוע נשלחו המרגלים תחילה לנגב דווקא
13 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
וישמע משה ויפל על פניו
וישמע משה ויפל על פניו
13 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו
זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו
11 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן ושחט אותה לפניו"
"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן ושחט אותה לפניו"
13 דקות
מילות מפתח:פרשת חוקת, פרשת פרה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מקום שחיטת פרה אדומה
מקום שחיטת פרה אדומה
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מדרגות הטומאה לעניין כניסה למחנות שכינה לויה וישראל
מדרגות הטומאה לעניין כניסה למחנות שכינה לויה וישראל
20 דקות
מילות מפתח:פרשת חוקת, פרשת פרה
מספר פרק בסדרה : 18
play3