He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד בוקר בפרשה -

בית המדרש
ורדפתם את אויבכם ונפלו לפניכם לחרב
ורדפתם את אויבכם ונפלו לפניכם לחרב
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מניית בני ישראל מלמדת על חביבותם בעיני הקב"ה
מניית בני ישראל מלמדת על חביבותם בעיני הקב"ה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם
שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם
מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם"
"ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם"
"נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"על פי אהרן ובניו תהיה על עבודת בני הגרשוני לכל משאם"
"על פי אהרן ובניו תהיה על עבודת בני הגרשוני לכל משאם"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום"
"אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען
שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כולם אנשים ראשי בני ישראל המה – אל תאמין בעצמך עד יום מותך
כולם אנשים ראשי בני ישראל המה - אל תאמין בעצמך עד יום מותך
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"יה יושיעך מעצת מרגלים"
"יה יושיעך מעצת מרגלים"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר…" מדוע נשלחו המרגלים תחילה לנגב דווקא
"ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר..." מדוע נשלחו המרגלים תחילה לנגב דווקא
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
וישמע משה ויפל על פניו
וישמע משה ויפל על פניו
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו
זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן ושחט אותה לפניו"
"ונתתם אותה אל אלעזר הכהן ושחט אותה לפניו"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מקום שחיטת פרה אדומה
מקום שחיטת פרה אדומה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מדרגות הטומאה לעניין כניסה למחנות שכינה לויה וישראל
מדרגות הטומאה לעניין כניסה למחנות שכינה לויה וישראל
מספר פרק בסדרה : 18
play3