Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: לימוד תורה
5 דקות
המספר בשבח הצדיקים חשוב כאילו עוסק במעשה מרכבה
91026
10 דקות
התורה נתנה על מנת לקיימה
91028
6 דקות
מצות קריאת שמע בבוקר ובערב
91029
5 דקות
דיבור המותר - מה שיש בו הכרח
91035
5 דקות
דיבור של מצוה שעלול להתהפך לעברה
91006
42 דקות
הבגרות הרוחנית של האדם הוא לא חושש להתעמת עם תכנים ועם כשרונות אחרים
90979
6 דקות
איסור דיבורים במהלך התפילה חמור מאוד
90995
5 דקות
גם כשעוסקים בדברים גדולים לא מוותרים על 'פינות קטנות'
90994
9 דקות
דברי תורה שגורמים מחלוקת ומריבה אינם רצויים
90996
15 דקות
משה רבנו , ערבות על שמירת התורה והתערבות המלאך גבריאל בהיסטוריה
91005