פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

הרב יוני לביא

סדרות של הרב:

סדרות