Jerusalem

13°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר הכוזרי - אלול תשע"ט

סה"כ בסדרה : 17
בית המדרש
פתיחה לספר הכוזרי – הסברת היהדות הראשונה בהיסטוריה
פתיחה לספר הכוזרי - הסברת היהדות הראשונה בהיסטוריה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הדעה על קדמות העולם
הדעה על קדמות העולם
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הדבקות בשכל הפועל והשגת החכמה
הדבקות בשכל הפועל והשגת החכמה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הגשמת האל בנצרות
הגשמת האל בנצרות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אמונת הנצרות בדבר החלפת עם ישראל
אמונת הנצרות בדבר החלפת עם ישראל
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
המופת היא הוכחה שאיננה ניתנת לסתירה
המופת היא הוכחה שאיננה ניתנת לסתירה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בקשת המופת להוכחת דבר האלוה לבני האדם
בקשת המופת להוכחת דבר האלוה לבני האדם
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
יציאת מצרים כיסוד האמונה
יציאת מצרים כיסוד האמונה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מדרגת משה רבנו
מדרגת משה רבנו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
האם הלשונות הן קדמוניות ?
האם הלשונות הן קדמוניות ?
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הפילוסוף לא נשען על דעות שקדמו לו אלא סומך על שכלו בלבד
הפילוסוף לא נשען על דעות שקדמו לו אלא סומך על שכלו בלבד
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כיצד קמה דת היהדות ?
כיצד קמה דת היהדות ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הנבואה היא תופעה שמקורה מחוץ לאדם
הנבואה היא תופעה שמקורה מחוץ לאדם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האם התגלות ה' במעמד סותרת את עקרון אי ההגשמה ביחס לבורא?
האם התגלות ה' במעמד סותרת את עקרון אי ההגשמה ביחס לבורא?
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
חטא העגל על פי ה'כוזרי'
חטא העגל על פי ה'כוזרי'
48 דקות
מילות מפתח:חטא העגל
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
התנצלויות בעניין חטא העגל
התנצלויות בעניין חטא העגל
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מדוע לא נתנה תורה לכל באי עולם ?
מדוע לא נתנה תורה לכל באי עולם ?
מספר פרק בסדרה : 17
play3