Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר הכוזרי - אלול תשע''ט

מדוע לא נתנה תורה לכל באי עולם ?
42 דקות
התנצלויות בעניין חטא העגל
42 דקות
חטא העגל על פי ה'כוזרי'
48 דקות
מילות מפתח:חטא העגל
האם התגלות ה' במעמד סותרת את עקרון אי ההגשמה ביחס לבורא?
46 דקות
הנבואה היא תופעה שמקורה מחוץ לאדם
43 דקות
כיצד קמה דת היהדות ?
41 דקות
הפילוסוף לא נשען על דעות שקדמו לו אלא סומך על שכלו בלבד
41 דקות
האם הלשונות הן קדמוניות ?
30 דקות
מדרגת משה רבנו
43 דקות
יציאת מצרים כיסוד האמונה
42 דקות
בקשת המופת להוכחת דבר האלוה לבני האדם
43 דקות
המופת היא הוכחה שאיננה ניתנת לסתירה
43 דקות
אמונת הנצרות בדבר החלפת עם ישראל
44 דקות
הגשמת האל בנצרות
23 דקות
הדבקות בשכל הפועל והשגת החכמה
42 דקות
הדעה על קדמות העולם
40 דקות
פתיחה לספר הכוזרי - הסברת היהדות הראשונה בהיסטוריה
41 דקות