He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר הכוזרי - אלול תשע''ט

פרק 17
42 דקות
מדוע לא נתנה תורה לכל באי עולם ?
פרק 16
42 דקות
התנצלויות בעניין חטא העגל
פרק 15
48 דקות
חטא העגל על פי ה'כוזרי'
פרק 14
46 דקות
האם התגלות ה' במעמד סותרת את עקרון אי ההגשמה ביחס לבורא?
פרק 13
43 דקות
הנבואה היא תופעה שמקורה מחוץ לאדם
פרק 12
41 דקות
כיצד קמה דת היהדות ?
פרק 11
41 דקות
הפילוסוף לא נשען על דעות שקדמו לו אלא סומך על שכלו בלבד
פרק 10
30 דקות
האם הלשונות הן קדמוניות ?
פרק 9
43 דקות
מדרגת משה רבנו
פרק 8
42 דקות
יציאת מצרים כיסוד האמונה
פרק 7
43 דקות
בקשת המופת להוכחת דבר האלוה לבני האדם
פרק 6
43 דקות
המופת היא הוכחה שאיננה ניתנת לסתירה
פרק 5
44 דקות
אמונת הנצרות בדבר החלפת עם ישראל
פרק 4
23 דקות
הגשמת האל בנצרות
פרק 3
42 דקות
הדבקות בשכל הפועל והשגת החכמה
פרק 2
40 דקות
הדעה על קדמות העולם
פרק 1
41 דקות
פתיחה לספר הכוזרי - הסברת היהדות הראשונה בהיסטוריה
דילוג לתוכן