He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כתר שם טוב - תשע"ט

בית המדרש
הבעל שם טוב , הרקע לפעילותו ותלמידיו
הבעל שם טוב , הרקע לפעילותו ותלמידיו
42 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הצדיק סולל דרך חדשה שההולכים בה מושכים שפע מיוחד
הצדיק סולל דרך חדשה שההולכים בה מושכים שפע מיוחד
40 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בכסף בשטר ובביאה – שלש דרכים בקניין  תורה
בכסף בשטר ובביאה - שלש דרכים בקניין תורה
38 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"חן מקום על יושביו"
"חן מקום על יושביו"
41 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כל העושה מצוה אחת – מטיבין לו
כל העושה מצוה אחת - מטיבין לו
42 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ביאור עניין 'יחוד קוב"ה ושכינתיה'
ביאור עניין 'יחוד קוב"ה ושכינתיה'
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לצאת מהטבע'
לצאת מהטבע'
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
עצם הידיעה של האדם שהוא חסר – עוזרת לו להשלים את עצמו
עצם הידיעה של האדם שהוא חסר - עוזרת לו להשלים את עצמו
40 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
סוד 'תשוב הא למקומה' בסדר הכנעה הבדלה המתקה
סוד 'תשוב הא למקומה' בסדר הכנעה הבדלה המתקה
41 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הכנעה הבדלה המתקה : כשהרע נהיה כסא לטוב
38 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הרע הוא כסא לטוב
39 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פרדוקס הרגשת הריחוק מהבורא שדווקא מעידה על קרבה אליו
29 דקות
מילות מפתח:קליפת ראומה
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
המתקת הדין בשורשו
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
משל השועל והחיות ביחס לבעלי תפילה
44 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
התמודדות עם מחשבות זרות בתפילה
15 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
היחס המתוקן של האדם למעשים הטובים שלו
40 דקות
מילות מפתח:גבהות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
לית אתר פנוי מיניה' ללמוד מן הגשמי על הרוחני
40 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
עבודת הייחודים
44 דקות
נושא: חסידות
מספר פרק בסדרה : 18
play3