Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משניות - תשעט

פרק 113
8 דקות
השוחט את הפסח על החמץ עובר ב'לא תעשה'
פרק 112
5 דקות
זמן שחיטת קרבן הפסח
פרק 111
9 דקות
ששה דברים עשה חזקיהו המלך על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו
פרק 110
5 דקות
המנהג לעניין עשיית מלאכה בתשעה באב
פרק 109
2 דקות
אכילת צלי בליל פסח כשלא נוהג קרבן פסח
פרק 108
5 דקות
דברים שאין למכור לגוים
פרק 107
14 דקות
איסור עשיית מלאכה בערב פסח
פרק 106
5 דקות
מי שיצא מירושלים ונזכר שישי בידו בשר קודש
פרק 105
6 דקות
מי שיצא לדבר מצוה ונזכר שיש לו חמץ בביתו
פרק 104
2 דקות
ביעור חמץ כשחל יד' בניסן בשבת
פרק 103
7 דקות
"שיאור - יישרף והאוכלו - פטור"
פרק 102
5 דקות
כיצד מפרישים חלה בטומאה ביום טוב ?
פרק 101
5 דקות
בצק שבדיסקי עריבה
פרק 100
4 דקות
מאכלים שיש לבערם בפסח
פרק 99
3 דקות
חומרים שמחמיצים נוספים :חרוסת וחרדל
פרק 98
6 דקות
היקרות בהם יוצאים ידי חובת אכילת מרור בפסח
פרק 97
10 דקות
בחמשת מיני דגן יוצאים ידי חובת אכילת מצה ובהם יש איסור חימוץ
פרק 96
15 דקות
דין האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג ובמזיד
פרק 95
6 דקות
משכון של חמץ
פרק 94
2 דקות
חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח - מותר בהנאה
פרק 93
5 דקות
האם שורפים תרומה טמאה עם הטהורה בערב פסח ?