Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משניות - תשעט

השוחט את הפסח על החמץ עובר ב'לא תעשה'
8 דקות
פרק : 113
זמן שחיטת קרבן הפסח
5 דקות
פרק : 112
ששה דברים עשה חזקיהו המלך על שלושה הודו לו ועל שלושה לא הודו לו
9 דקות
פרק : 111
המנהג לעניין עשיית מלאכה בתשעה באב
5 דקות
פרק : 110
אכילת צלי בליל פסח כשלא נוהג קרבן פסח
2 דקות
פרק : 109
דברים שאין למכור לגוים
5 דקות
פרק : 108
איסור עשיית מלאכה בערב פסח
14 דקות
פרק : 107
מי שיצא מירושלים ונזכר שישי בידו בשר קודש
5 דקות
פרק : 106
מי שיצא לדבר מצוה ונזכר שיש לו חמץ בביתו
6 דקות
פרק : 105
ביעור חמץ כשחל יד' בניסן בשבת
2 דקות
פרק : 104
"שיאור - יישרף והאוכלו - פטור"
7 דקות
פרק : 103
מילות מפתח:שיאור
כיצד מפרישים חלה בטומאה ביום טוב ?
5 דקות
פרק : 102
בצק שבדיסקי עריבה
5 דקות
פרק : 101
מאכלים שיש לבערם בפסח
4 דקות
פרק : 100
חומרים שמחמיצים נוספים :חרוסת וחרדל
3 דקות
פרק : 99
היקרות בהם יוצאים ידי חובת אכילת מרור בפסח
6 דקות
פרק : 98
בחמשת מיני דגן יוצאים ידי חובת אכילת מצה ובהם יש איסור חימוץ
10 דקות
פרק : 97
דין האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג ובמזיד
15 דקות
פרק : 96
משכון של חמץ
6 דקות
פרק : 95
חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח - מותר בהנאה
2 דקות
פרק : 94
האם שורפים תרומה טמאה עם הטהורה בערב פסח ?
5 דקות
פרק : 93