He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משניות - תשעט

בית המדרש
קרבן פסח צריך להיות צלוי באש דווקא
קרבן פסח צריך להיות צלוי באש דווקא
6 דקות
מילות מפתח:קרבן פסח
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סיכת קרבן הפסח בשמן תרומה
סיכת קרבן הפסח בשמן תרומה
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ציבור יכולים להקריב את קרבן הפסח בטומאה , מה שאין כן היחיד
ציבור יכולים להקריב את קרבן הפסח בטומאה , מה שאין כן היחיד
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אם נטמא בשר קרבן הפסח אין זורקים את הדם על המזבח
אם נטמא בשר קרבן הפסח אין זורקים את הדם על המזבח
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
קרבן פסח שנזרק דמו ואחר כך נודע שהוא טמא
קרבן פסח שנזרק דמו ואחר כך נודע שהוא טמא
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
דרך שריפת קרבן הפסח במידה ונטמא – חלק א
דרך שריפת קרבן הפסח במידה ונטמא - חלק א
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
דרך שריפת קרבן הפסח במידה ונטמא – חלק ב
דרך שריפת קרבן הפסח במידה ונטמא - חלק ב
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חלקים בקרבן הפסח שלא נאכלים  – נשרפים למחרת
חלקים בקרבן הפסח שלא נאכלים - נשרפים למחרת
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מה נקרא בשר ומה נקרא עצם לעניין אכילת קרבן הפסח ושבירת עצם בו
מה נקרא בשר ומה נקרא עצם לעניין אכילת קרבן הפסח ושבירת עצם בו
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
האם שוחטים את קרבן הפסח על מי שיש ספק אם יוכל לאוכלו ?
האם שוחטים את קרבן הפסח על מי שיש ספק אם יוכל לאוכלו ?
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אין שוחטין את הפסח על היחיד
אין שוחטין את הפסח על היחיד
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דין מי שהיה אונן בעת שחיטת הפסח
דין מי שהיה אונן בעת שחיטת הפסח
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מה בין פסח מצרים לפסח דורות
מה בין פסח מצרים לפסח דורות
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האם תמורת הפסח קרבה או לא ?
האם תמורת הפסח קרבה או לא ?
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
המפריש נקבה לפסחו
המפריש נקבה לפסחו
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
קרבן פסח שנתערב עם קרבנות אחרים
קרבן פסח שנתערב עם קרבנות אחרים
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
שנים שנתערבו פסחיהם
שנים שנתערבו פסחיהם
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ערבי פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך
ערבי פסחים סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3