He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר 'תומר דבורה' לרבי משה קורדובירו זצ"ל - תשעט

בית המדרש
"מי אל כמוך נושא עוון"
"מי אל כמוך נושא עוון"
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"עובר על פשע לשארית נחלתו"
"עובר על פשע לשארית נחלתו"
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו"
"לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו"
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"יכבוש עוונותינו"
"יכבוש עוונותינו"
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"ותשליך במצולות ים כל חטאתם"
"ותשליך במצולות ים כל חטאתם"
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"תתן אמת ליעקב", "חסד לאברהם", "אשר נשבעת לאבותינו", "מימי קדם"
"תתן אמת ליעקב", "חסד לאברהם", "אשר נשבעת לאבותינו", "מימי קדם"
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הנהגות התלויות בכתר – ענוה וחכמה
הנהגות התלויות בכתר - ענוה וחכמה
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"לא יאזין אלא הטובות והדברים המועילים"
"לא יאזין אלא הטובות והדברים המועילים"
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מתי צריך להתנהג במידות הכתר
מתי צריך להתנהג במידות הכתר
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
עצות להרגיל האדם את עצמו בענוה
עצות להרגיל האדם את עצמו בענוה
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו "
"ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בלבו, ואפילו הרשעים, כאילו היו אחיו "
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ההתדמות למידת החכמה
ההתדמות למידת החכמה
35 דקות
מילות מפתח:מידת החכמה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
היאך ירגיל האדם את עצמו במידה הבינה
היאך ירגיל האדם את עצמו במידה הבינה
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מידת החסד – לאהוב את ה' תכלית אהבה
מידת החסד - לאהוב את ה' תכלית אהבה
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ביקור חולים ולרפאותם, נתינת צדקה לעניים והכנסת אורחים
ביקור חולים ולרפאותם, נתינת צדקה לעניים והכנסת אורחים
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו
מהחסד בבני אדם ילמד החסד עם קונו
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3