He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מדרש תנחומא - התשעט

פרק 31
54 דקות
ביאור מאמר הקב"ה לאברהם "והיה ברכה"
פרק 35
53 דקות
החלצות אברהם להצלת לוט ודיון על צבעים בתנ"ך ובחז"ל
פרק 35
55 דקות
ממה פחד אברהם אבינו עד שהוצרך להבטחת שכרו ?
פרק 34
55 דקות
עיון בפסוק "בך צרינו ננגח" ודיון על חלות האמיתות לפני שהעלו אותן על הכתב
פרק 33
53 דקות
"חרב פתחו רשעים": מי ייסד את אפשרות הרצח והמלחמה בעולם? שיעור מאת הרב אורי שרקי
פרק 32
54 דקות
אנשים במדרגה גדולה עלולים ליפול לעמקי הקליפות
פרק 30
52 דקות
"שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך" - זה אברהם
פרק 29
50 דקות
"אדם מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך"
פרק 28
48 דקות
דור המבול לעומת דור הפלגה - יצר הרע לעומת רשעות אידיאולוגית
פרק 27
54 דקות
בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקב"ה: הרב אורי שרקי על פרשת נח
פרק 26
45 דקות
"שפה אחת ודברים אחדים" מה רע בזה שכולם חושבים אותו דבר ?
פרק 25
51 דקות
חטא כנען וקללתו
פרק 24
53 דקות
"כי אוהב אדמה היה" - טעותו של עוזיה שהביאה אותו לקרב לקודש ולהצטרע
פרק 23
44 דקות
"שלושה נזקקו לאדמה ונעשו חולין ואלו הן קין נח ועוזיה"
פרק 22
51 דקות
"מי הוא המצווה על פריה ורביה" ?
פרק 21
49 דקות
היציאה מן התיבה, ציווי על פריה ורביה
פרק 20
47 דקות
צא מן התיבה: מדוע צריך ציווי לצאת מהתיבה? הרב אורי שרקי
פרק 19
56 דקות
"יודע צדיק נפש בהמתו" - הקב"ה אינו כמלך בשר ודם שמעניש ענישה קולקטיבית
פרק 18
54 דקות
להתהלך לפני האלהים - לחיות חיים שכל האירועים בהם מלאי משמעות
פרק 17
47 דקות
האם בניו של נח היו צדיקים ?
פרק 16
51 דקות
רכושנות , גזל קומוניזם והקשר לפרוק החברה האנושית
דילוג לתוכן