He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרי צדיק' על התורה -

בית המדרש
האם השבת פועלת על כל אדם מישראל ?
האם השבת פועלת על כל אדם מישראל ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עיקר תולדותיו של האדם הם מעשיו הטובים
עיקר תולדותיו של האדם הם מעשיו הטובים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מעלת התורה והתפילה
מעלת התורה והתפילה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האבות הכניסו קדושה בכל חלקי העולם
האבות הכניסו קדושה בכל חלקי העולם
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
להוסיף ולהתקדם במעלות עבודת ה'
להוסיף ולהתקדם במעלות עבודת ה'
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עניין שמות החודשים ומהותו של חודש כסלו
עניין שמות החודשים ומהותו של חודש כסלו
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מידת האמת של יעקב
מידת האמת של יעקב
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פרשת וישלח
פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
בכל דור יש בחינת אורו של משיח
בכל דור יש בחינת אורו של משיח
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
סימן לדורות – ישועתו של יוסף הצדיק
סימן לדורות - ישועתו של יוסף הצדיק
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מסירות הנפש של יהודה על בנימין
מסירות הנפש של יהודה על בנימין
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מהגלות והצרות מתקדמים לגאולה
מהגלות והצרות מתקדמים לגאולה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ישראל : י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה
ישראל : י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
עיקר עניין השובבי"ם – בשבתות
עיקר עניין השובבי"ם - בשבתות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הכרת ה' דרך התורה גדולה מהכרתו דרך הבריאה
הכרת ה' דרך התורה גדולה מהכרתו דרך הבריאה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כל ישראל נקראים צדיקים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
טו' בשבט – תחילת גאולת מצרים
טו' בשבט - תחילת גאולת מצרים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
קדושת הקב"ה השבת וישראל נחשבות כאחד
קדושת הקב"ה השבת וישראל נחשבות כאחד
מספר פרק בסדרה : 18
play3