Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרי צדיק' על התורה -

מהות השמחה בחג הסוכות: הרב יורם אליהו
34 דקות
פרק : 70
מדוע פרשת וזאת הברכה נקראת בשמחת תורה? הרב יורם אליהו
20 דקות
פרק : 69
שמיעה בגוף ובנשמה
18 דקות
פרק : 68
עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים: הרב יורם אליהו
38 דקות
פרק : 67
פרשת וילך
25 דקות
פרק : 66
מילות מפתח:פרשת וילך
פרשת נצבים
30 דקות
פרק : 65
ראש השנה משפיע קדושה לכל השנה: הרב יורם אליהו
44 דקות
פרק : 64
מילות מפתח:פרשת נצבים
מעלת מצות הביכורים כמבוא לקדושת האכילה
37 דקות
פרק : 63
מילות מפתח:פרשת כי תבוא
כי תצא למלחמה על אויבך
64 דקות
פרק : 62
מילות מפתח:פרשת כי תצא
כל אדם מישראל צריך להיות שופט ושוטר על מעשיו
13 דקות
פרק : 61
מילות מפתח:פרשת שופטים
חשיבות הזהירות ממידת הכעס: הרב יום אליהו מתורותיו של ר' צדוק על פרשת ראה
19 דקות
פרק : 60
מילות מפתח:כעס, פרשת ראה
יום פטירת ר' צדוק הכהן מלובלין – הרב יורם אליהו בשיעור על תשובת אלול במשנתו
28 דקות
פרק : 59
בהבנת תכלית הגלויות זוכים לנחמה - הרב יורם אליהו
24 דקות
פרק : 58
מילות מפתח:פרשת ואתחנן
עד כמה מותר לבקש ולהפציר בתפילה ?
35 דקות
פרק : 57
מילות מפתח:פרשת ואתחנן
שכר המצוות הוא השמיעה לדבר ה'
18 דקות
פרק : 56
מילות מפתח:פרשת עקב
שיא החורבן הוא תחילת התקומה: ר' צדוק על פרשת דברים - הרב יורם אליהו
50 דקות
פרק : 55
עניין המסעות והחניות במדבר
40 דקות
פרק : 54
"השגת התגלות ה' - יכול להשיגה ביותר בבין המיצרים"
35 דקות
פרק : 53
מה נדרש מאיתנו בתקופת בין המיצרים
43 דקות
פרק : 52
מילות מפתח:פרשת פנחס
פרשת בלק
48 דקות
פרק : 51
מילות מפתח:פרשת בלק
מעלות קדושת השבת
35 דקות
פרק : 50
מילות מפתח:פרשת חוקת