He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד מסכת שבועות בעיון - התשעח

בית המדרש
האם שבועה צריכה שם המיוחד או כינוי ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שבועה בנקיטת חפץ מניין ?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם צריך ספר תורה לשבועה - כדי לאיים על העד שלא יישבע לשקר או שזה מעצם השבועה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שבועה בנקיטת חפץ
שבועה בנקיטת חפץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
איך מקילין בשבועות תלמיד חכם שאינה צריכה מעומד וגם אינה צריכה ספר תורה
איך מקילין בשבועות תלמיד חכם שאינה צריכה מעומד וגם אינה צריכה ספר תורה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שבועת הדיינים שהשביעו בלי נקיטת חפץ – חוזר ונשבע
שבועת הדיינים שהשביעו בלי נקיטת חפץ - חוזר ונשבע
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם שבועת הדיינים בלשון הקודש או בכל לשון ?
האם שבועת הדיינים בלשון הקודש או בכל לשון ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אם אמר בבית דין "אני נשבע" האם יכול לחזור בו ? האם חייב לשלם ? – חלק א
אם אמר בבית דין "אני נשבע" האם יכול לחזור בו ? האם חייב לשלם ? - חלק א
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אם אמר בבית דין "אני נשבע" האם יכול לחזור בו ? האם חייב לשלם ? – חלק ב (רשי" ור"ת)
אם אמר בבית דין "אני נשבע" האם יכול לחזור בו ? האם חייב לשלם ? - חלק ב (רשי" ור"ת)
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מחלוקת רש"י ור"ת בדין המקבל עליו בבית דין לשלם או להישבע
מחלוקת רש"י ור"ת בדין המקבל עליו בבית דין לשלם או להישבע
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המקבל עליו התחייבות בפני בית דין האם יכול לחזור בו ? פסקי הרמב"ם במחלוקת רשי" ור"ת
המקבל עליו התחייבות בפני בית דין האם יכול לחזור בו ? פסקי הרמב"ם במחלוקת רשי" ור"ת
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שבועת הדיינים היא שבועת פסק דין –  מדוע ?
שבועת הדיינים היא שבועת פסק דין - מדוע ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
חומרתה של שבועת שקר – מפני חילול שם שמים
חומרתה של שבועת שקר - מפני חילול שם שמים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
כל ישראל ערבין זה בזה – השפעת כלל זה
כל ישראל ערבין זה בזה - השפעת כלל זה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מי שבידו למחות ולא מיחה האם נתפס באותו עוון ? ומה ההבדל בין שבועת שקר לשאר עבירות בנושא זה ?
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האם הודאה במקצת בכלים צריכה שווה פרוטה או שכלים חשובים למלאכתן בעצמם ?
האם הודאה במקצת בכלים צריכה שווה פרוטה או שכלים חשובים למלאכתן בעצמם ?
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם יש שבועה על כלי שאין בו שווה פרוטה כגון מחטין וצינוריות ?
האם יש שבועה על כלי שאין בו שווה פרוטה כגון מחטין וצינוריות ?
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האם נשבעין על כפירת כלי שאין בו שווה פרוטה ? (חלוקת הראשונים)
האם נשבעין על כפירת כלי שאין בו שווה פרוטה ? (חלוקת הראשונים)
מספר פרק בסדרה : 18
play3