He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד מסכת שבועות בעיון - התשעח

בית המדרש
האם שבועה צריכה שם המיוחד או כינוי ?
האם שבועה צריכה שם המיוחד או כינוי ?
66 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שבועה בנקיטת חפץ מניין ?
שבועה בנקיטת חפץ מניין ?
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם צריך ספר תורה לשבועה – כדי לאיים על העד שלא יישבע לשקר או שזה מעצם השבועה
האם צריך ספר תורה לשבועה - כדי לאיים על העד שלא יישבע לשקר או שזה מעצם השבועה
67 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שבועה בנקיטת חפץ
שבועה בנקיטת חפץ
77 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
איך מקילין בשבועות תלמיד חכם שאינה צריכה מעומד וגם אינה צריכה ספר תורה
איך מקילין בשבועות תלמיד חכם שאינה צריכה מעומד וגם אינה צריכה ספר תורה
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שבועת הדיינים שהשביעו בלי נקיטת חפץ – חוזר ונשבע
שבועת הדיינים שהשביעו בלי נקיטת חפץ - חוזר ונשבע
66 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם שבועת הדיינים בלשון הקודש או בכל לשון ?
האם שבועת הדיינים בלשון הקודש או בכל לשון ?
68 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אם אמר בבית דין "אני נשבע" האם יכול לחזור בו ? האם חייב לשלם ? – חלק א
אם אמר בבית דין "אני נשבע" האם יכול לחזור בו ? האם חייב לשלם ? - חלק א
71 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אם אמר בבית דין "אני נשבע" האם יכול לחזור בו ? האם חייב לשלם ? – חלק ב (רשי" ור"ת)
אם אמר בבית דין "אני נשבע" האם יכול לחזור בו ? האם חייב לשלם ? - חלק ב (רשי" ור"ת)
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מחלוקת רש"י ור"ת בדין המקבל עליו בבית דין לשלם או להישבע
מחלוקת רש"י ור"ת בדין המקבל עליו בבית דין לשלם או להישבע
66 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המקבל עליו התחייבות בפני בית דין האם יכול לחזור בו ? פסקי הרמב"ם במחלוקת רשי" ור"ת
המקבל עליו התחייבות בפני בית דין האם יכול לחזור בו ? פסקי הרמב"ם במחלוקת רשי" ור"ת
65 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שבועת הדיינים היא שבועת פסק דין –  מדוע ?
שבועת הדיינים היא שבועת פסק דין - מדוע ?
66 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
חומרתה של שבועת שקר – מפני חילול שם שמים
חומרתה של שבועת שקר - מפני חילול שם שמים
63 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
כל ישראל ערבין זה בזה – השפעת כלל זה
כל ישראל ערבין זה בזה - השפעת כלל זה
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מי שבידו למחות ולא מיחה האם נתפס באותו עוון ? ומה ההבדל בין שבועת שקר לשאר עבירות בנושא זה ?
מי שבידו למחות ולא מיחה האם נתפס באותו עוון ? ומה ההבדל בין שבועת שקר לשאר עבירות בנושא זה ?
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האם הודאה במקצת בכלים צריכה שווה פרוטה או שכלים חשובים למלאכתן בעצמם ?
האם הודאה במקצת בכלים צריכה שווה פרוטה או שכלים חשובים למלאכתן בעצמם ?
67 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם יש שבועה על כלי שאין בו שווה פרוטה כגון מחטין וצינוריות ?
האם יש שבועה על כלי שאין בו שווה פרוטה כגון מחטין וצינוריות ?
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האם נשבעין על כפירת כלי שאין בו שווה פרוטה ? (חלוקת הראשונים)
האם נשבעין על כפירת כלי שאין בו שווה פרוטה ? (חלוקת הראשונים)
74 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3