Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שולחן ערוך הלכות שבת - התשעח

דיני מוקצה בשבת
38 דקות
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת
21 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ו'
32 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ה'
36 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ד'
40 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ג'
32 דקות
מילות מפתח:דיני מוקצה
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ב'
44 דקות
מילות מפתח:דיני מוקצה
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק א
38 דקות
מילות מפתח:דיני מוקצה
דיני שבת התלויים בדיבור - חלק ד'
40 דקות
דיני שבת התלויים בדיבור - חלק ג'
42 דקות
דיני שבת התלויים בדיבור - חלק ב'
38 דקות
באילו עניינים מותר לדבר בשבת, דיני שבת התלויים בדיבור - חלק א'
35 דקות
על איזה עבד מצווה על שביתתו
34 דקות
דיני תכשיטי אשה בשבת
40 דקות
קיפול בגדים בשבת
41 דקות
באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים - חלק ד'
31 דקות
באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים - חלק ג'
38 דקות
באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים - חלק ב'
36 דקות
שיסדר שלחנו במוצאי שבת . באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים - חלק א'
48 דקות
שלא לאכול ולא לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל
43 דקות
דיני נר הבדלה - חלק ב'
34 דקות