He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שולחן ערוך הלכות שבת - התשעח

בית המדרש
מתחילים הלכות שבת על הסדר
מתחילים הלכות שבת על הסדר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
להיזהר בכבוד שבת
להיזהר בכבוד שבת
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
עניינה המיוחד של אפיית חלות בשיעור 'חלה' לכבוד שבת
עניינה המיוחד של אפיית חלות בשיעור 'חלה' לכבוד שבת
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
איזו מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל
איזו מלאכות יכול האינו יהודי לעשות בעד הישראל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת
דיני השאלה והשכרה לאינו יהודי בשבת
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
דינים השייכים לערב שבת
דינים השייכים לערב שבת
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הכנת הסעודות לשבת
הכנת הסעודות לשבת
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה
שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אין אדם מצווה על שביתת כליו
אין אדם מצווה על שביתת כליו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דין מלאכות המותרים והאסורים להתחיל בערב שבת כדי שיהיו נגמרים בשבת
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
דין שהיית תבשיל בשבת – חלק א'
דין שהיית תבשיל בשבת - חלק א'
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דין שהיית תבשיל בשבת – חלק ב'
דין שהיית תבשיל בשבת - חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
דין שהיית תבשיל בשבת – חלק ג'
דין שהיית תבשיל בשבת - חלק ג'
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
דיני תבשילין המוכנים מערב שבת כדי להגמר בשבת – חלק א
דיני תבשילין המוכנים מערב שבת כדי להגמר בשבת - חלק א
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
דרך הכנת האש ביום שישי  לצורך השבת
דרך הכנת האש ביום שישי לצורך השבת
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הטמנת חמין, הגדרת כלי ראשון וכלי שני
הטמנת חמין, הגדרת כלי ראשון וכלי שני
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מהו זמן הדלקת נרות ?
מהו זמן הדלקת נרות ?
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
לקדש השבת בשולחן ערוך ובכסות נקייה
לקדש השבת בשולחן ערוך ובכסות נקייה
מספר פרק בסדרה : 18
play3