He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שולחן ערוך הלכות שבת - התשעח

פרק 74
38 דקות
דיני מוקצה בשבת
פרק 73
21 דקות
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת
פרק 72
32 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ו'
פרק 71
36 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ה'
פרק 70
40 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ד'
פרק 69
32 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ג'
פרק 68
44 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק ב'
פרק 67
38 דקות
דיני מוקצה - דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת - חלק א
פרק 66
40 דקות
דיני שבת התלויים בדיבור - חלק ד'
פרק 65
42 דקות
דיני שבת התלויים בדיבור - חלק ג'
פרק 64
38 דקות
דיני שבת התלויים בדיבור - חלק ב'
פרק 63
35 דקות
באילו עניינים מותר לדבר בשבת, דיני שבת התלויים בדיבור - חלק א'
פרק 62
34 דקות
על איזה עבד מצווה על שביתתו
פרק 61
40 דקות
דיני תכשיטי אשה בשבת
פרק 60
41 דקות
קיפול בגדים בשבת
פרק 59
31 דקות
באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים - חלק ד'
פרק 58
38 דקות
באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים - חלק ג'
פרק 57
36 דקות
באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים - חלק ב'
פרק 56
48 דקות
שיסדר שלחנו במוצאי שבת . באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים - חלק א'
פרק 55
43 דקות
שלא לאכול ולא לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל
פרק 54
34 דקות
דיני נר הבדלה - חלק ב'
דילוג לתוכן