He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר אורות - התשעח

בית המדרש
כנסת ישראל ועם ישראל – ההבחנה שבין שורש המציאות לבין הגילוי שלה בפועל
כנסת ישראל ועם ישראל - ההבחנה שבין שורש המציאות לבין הגילוי שלה בפועל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הסתכלות איכותית לעומת הסתכלות כמותית
הסתכלות איכותית לעומת הסתכלות כמותית
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מהי כנסת ישראל
מהי כנסת ישראל
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
חזרה הגדרות המושגים עם ישראל וכנסת ישראל
חזרה הגדרות המושגים עם ישראל וכנסת ישראל
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
התמצית האיכותית המועטת היא מקור הכמות המרובה
התמצית האיכותית המועטת היא מקור הכמות המרובה
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון
כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהי המהות של ישראל
מהי המהות של ישראל
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הקב"ה לא שייך לשום מידה אבל בעולמנו הוא מתגלה במידות
הקב"ה לא שייך לשום מידה אבל בעולמנו הוא מתגלה במידות
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים"
"אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים"
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התכלית המוסרית
התכלית המוסרית
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית
ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שתי הבנות של העולם ואפשרות הבחירה לפי מה להתנהל
שתי הבנות של העולם ואפשרות הבחירה לפי מה להתנהל
42 דקות
מילות מפתח:ההבנה הסיבתית
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
כיצד אפשר להגיע לאהבת הכל
כיצד אפשר להגיע לאהבת הכל
24 דקות
מילות מפתח:מידת האהבה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל
האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל
11 דקות
מילות מפתח:מידת האהבה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ההבדלה בין מה שהכרחי לבין מה שאפשרי אך לא הכרחי
ההבדלה בין מה שהכרחי לבין מה שאפשרי אך לא הכרחי
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"אי אפשר שלא לאהוב את ה'" – האם אנחנו אוהבים את ה' ?
"אי אפשר שלא לאהוב את ה'" - האם אנחנו אוהבים את ה' ?
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אין לך אכזריות עצמית של אדם אל עצמו ממי שלא מברר לעצמו את זהותו וייעודו
אין לך אכזריות עצמית של אדם אל עצמו ממי שלא מברר לעצמו את זהותו וייעודו
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3