He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר תרי עשר - התשעז

פרק 72
51 דקות
"כי הנה היום בא בוער כתנור" - סיום ספר מלאכי
פרק 71
54 דקות
"והיא חברתך ואשת בריתך" - הביקורת על בבגידה באשת נעורים
פרק 70
54 דקות
"ועתה חלו נא פני אל ויחננו"
פרק 69
51 דקות
"משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי"
פרק 68
51 דקות
המהומה הגדולה במלחמת גוג ומגוג
פרק 67
53 דקות
רמז לכט' בנובמבר מהתנ"ך .... "הנה יום בא לה' וחולק שללך בקרבך"
פרק 66
48 דקות
"ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים"
פרק 65
55 דקות
"פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך"
פרק 64
45 דקות
"גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו"
פרק 63
51 דקות
"ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלים"
פרק 62
50 דקות
מראה המגילה העפה
פרק 61
51 דקות
האם יש בחינת שינה אצל הקב"ה ?
פרק 60
56 דקות
"רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך"- הנבואה על חזרת השכינה לירושלים
פרק 59
52 דקות
מראות זכריה הנביא
פרק 58
52 דקות
הנבואה המיוחדת אל חגי הנביא בכד' כסלו וחג החנוכה
פרק 57
50 דקות
"ועשו כי אני אתכם נאום ה' צבאות"
פרק 56
53 דקות
"כה אמר ה' צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת בא עת בית ה' להיבנות"
פרק 55
36 דקות
"...היה דבר ה' ביד חגי הנביא"
פרק 54
56 דקות
"לכן חכו לי נאום ה' ליום קומי לעד" - הפיכת עם ישראל את הגוים למשפחות באחרית הימים
פרק 53
54 דקות
"הוי יושבי חבל הים גוי כרתים"
פרק 52
54 דקות
"אסוף אסף כל מעל פני האדמה נאום ה'"
דילוג לתוכן