He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בפרשת השבוע - התשעו

בית המדרש
על מה מכפר יום הכיפורים?
על מה מכפר יום הכיפורים?
37 דקות
מילות מפתח:יום הכיפורים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"עשרה דורות מנח ועד אברהם" מדוע בחר ה' באברהם?
"עשרה דורות מנח ועד אברהם" מדוע בחר ה' באברהם?
32 דקות
מילות מפתח:פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ה' צדיק יבחן" – מי זקוק למבחן?
"ה' צדיק יבחן" - מי זקוק למבחן?
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"וישא עיניו  וירא.. וירא וירץ לקראתם"  מדוע "וירא" פעמיים?
"וישא עיניו וירא.. וירא וירץ לקראתם" מדוע "וירא" פעמיים?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתינו" – מי האיש בפרשה ?
"מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתינו" - מי האיש בפרשה ?
34 דקות
מילות מפתח:פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"תתן אמת ליעקב" – "בא אחיך במרמה"  מהי האמת ?
"תתן אמת ליעקב" - "בא אחיך במרמה" מהי האמת ?
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ממצבה לבית אלהים
ממצבה לבית אלהים
31 דקות
מילות מפתח:פרשת ויצא
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
כל הדר בחוצה לארץ כמי שאין לו אלוה
כל הדר בחוצה לארץ כמי שאין לו אלוה
41 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"קבעום ועשאום לימים טובים בהלל ובהודאה" – ולמה לא נזכרה כאן הדלקת הנרות ?
"קבעום ועשאום לימים טובים בהלל ובהודאה" - ולמה לא נזכרה כאן הדלקת הנרות ?
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
רעיון השליחות באישיותו של יוסף
רעיון השליחות באישיותו של יוסף
25 דקות
מילות מפתח:פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מדוע בכו יוסף ובנימין בפגישתם
מדוע בכו יוסף ובנימין בפגישתם
24 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האם משה רבנו משוי בעצמו או מושה אחרים?
האם משה רבנו משוי בעצמו או מושה אחרים?
30 דקות
מילות מפתח:משה רבנו, פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מדוע נתלש משה מבית אביו?
מדוע נתלש משה מבית אביו?
31 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האם זמן זה כסף?
האם זמן זה כסף?
37 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"לגיונותיי נתונים בצרה – ואתם מבקשים לומר שירה?" – מדוע ביקשו המלאכים לומר שירה
"לגיונותיי נתונים בצרה - ואתם מבקשים לומר שירה?" - מדוע ביקשו המלאכים לומר שירה
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
איך אפשר לקיים סדר טו בשבט בתמרים שכתוב עליהם יבול חו"ל ?
איך אפשר לקיים סדר טו בשבט בתמרים שכתוב עליהם יבול חו"ל ?
13 דקות
נושא: טו בשבט
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם נקיים מצות שכליות כמו כבוד אב ואם או השבת אבידה מפני שאנו מבינים אותן או בגלל ציווי הבורא יתברך ?
האם נקיים מצות שכליות כמו כבוד אב ואם או השבת אבידה מפני שאנו מבינים אותן או בגלל ציווי הבורא יתברך ?
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"נעשה ונשמע" או "נשמע ונעשה"?
"נעשה ונשמע" או "נשמע ונעשה"?
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3