He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעה

בית המדרש
יום הכיפורים
יום הכיפורים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האכילה בשבת איננה כאכילה בימות החול שהיא אמצעי לקיום הגוף אלא יש לה ערך בפני עצמה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ובשביעי רצית בו … בדור של גאולה"
"ובשביעי רצית בו ... בדור של גאולה"
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אלהי ישראל ירבה זרע עמו וצמיחת נחלתו לקיים  "כי ביצחק יקרא לך זרע"
אלהי ישראל ירבה זרע עמו וצמיחת נחלתו לקיים "כי ביצחק יקרא לך זרע"
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
המלחמה על ירושת הארץ  מאבותינו ואמותינו עד חבלי משיח
המלחמה על ירושת הארץ מאבותינו ואמותינו עד חבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"הקול קול יעקב" בחבלי משיח
"הקול קול יעקב" בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה" – בחבלי משיח
"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה" - בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
קטנתי מכל החסדים
קטנתי מכל החסדים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"מה אני מבקש… הנני… את אחי"
"מה אני מבקש... הנני... את אחי"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
פרשת ויגש
פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
פרשת ויחי
פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פרשת שמות
פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פרשת וארא
פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"הואיל משה באר את התורה הזאת" – בחבלי משיח
"הואיל משה באר את התורה הזאת" - בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פרשת בשלח
פרשת בשלח
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פרשת יתרו
פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אנשי קודש  תהיון לי – בחבלי משיח
אנשי קודש תהיון לי - בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
פרשת תרומה
פרשת תרומה
מספר פרק בסדרה : 18
play3