He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר הכוזרי - התשעז

פרק 115
11 דקות
הצות צריכות להיעשות על צד השלמות - סיום ספר הכוזרי
פרק 113
55 דקות
מציאות הנפש בתנועות וההרגש לחיים
פרק 112
53 דקות
אם לבורא לא חסר דבר כיצד יש לו רצון ?
פרק 111
55 דקות
סקירה אודות כוחות הנפש
פרק 110
58 דקות
דעת הפילוסופיה בעניין בריאת העולם
פרק 109
57 דקות
כת המדברים
פרק 108
52 דקות
הרב אורי שרקי: חכמי ישראל יכלו לזכות בפרס נובל?
פרק 107
52 דקות
העולם הערכי שמתאר ספר יצירה
פרק 114
52 דקות
"עתה ידעתי" - האם הבורא צריך נסיון כדי להגיע לידיעה ?
פרק 106
38 דקות
לפעולה האלוהית יש לבושים שונים
פרק 105
43 דקות
הקשר בין תנועת הגלגלים וצרופי אותיות
פרק 104
40 דקות
מגמת ספר יצירה היא לגלות את האחדות שבריבוי
פרק 103
40 דקות
"אחד על גבי שלושה ושלושה על גבי שבעה" - החלוקה שבין אותיות האלפא ביתא
פרק 102
42 דקות
שלמות לשון הקודש
פרק 101
43 דקות
"כי הוא אמר ויהי"
פרק 100
42 דקות
תמצית ספר יצירה זמן חיבורו וזהות מחברו
פרק 99
45 דקות
משל הגרגיר שנרקב באדמה אל ישראל בגלות
פרק 98
41 דקות
הפילוסוף לעומת החכם
פרק 97
42 דקות
"בדבר מהות האלוה נחלקו בני האדם"
פרק 96
42 דקות
שמות האלהים
פרק 95
41 דקות
היחס בין היהדות לפילוסופיה ולדתות שיצאו ממנה
דילוג לתוכן