Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אורות התחיה - התשעו

השאלה על דבר המהות והערך
28 דקות
פרק : 16
31 דקות
פרק : 15
25 דקות
פרק : 14
31 דקות
פרק : 13
37 דקות
פרק : 12
25 דקות
פרק : 11
35 דקות
פרק : 10
10 דקות
43 דקות
31 דקות
כשהשייכות של עם ישראל להקב"ה נשכחת יש להקב"ה שני כלים להזכירה - נבואה וגלות
37 דקות
הרגש מתעורר בעת יציאה מן הסדר הרגיל ואז הבינה מבררת
36 דקות
"כשהאופי האנושי מתיחש בסימפתיה אל הנשגב, אל הטוב המוחלט"
39 דקות
התיחסות להתפתחות השכל האנושי בימינו - הטכנולוגיה
42 דקות
שלמות ומתיקות יכולות להתקיים בנפרד אבל להשיג שלמות שהיא גם מתוקה יש צורך במפגש בינהן
37 דקות
מילות מפתח:המתקה
"הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי"
39 דקות