He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר דרך ה' -

בית המדרש
עיסוקו של הרמח"ל בכתבי האר"י ז"ל והקדמה לספר דרך ה'
עיסוקו של הרמח"ל בכתבי האר"י ז"ל והקדמה לספר דרך ה'
38 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עדיפות לימוד הכללים מאשר זכירת כל הפרטים
עדיפות לימוד הכללים מאשר זכירת כל הפרטים
40 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האמונה במציאות ה' מוכרחת מקבלת מעמד הר סיני וגם מצד מופתים לימודיים
האמונה במציאות ה' מוכרחת מקבלת מעמד הר סיני וגם מצד מופתים לימודיים
38 דקות
מילות מפתח:מציאות ה'
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אחדות הבורא – שאינו מורכב כלל
אחדות הבורא - שאינו מורכב כלל
25 דקות
מילות מפתח:תאורי הבורא
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
יחוד הבורא  – שרק הוא מוכרח המציאות ושאינו תלוי בשום גורם אחר
יחוד הבורא - שרק הוא מוכרח המציאות ושאינו תלוי בשום גורם אחר
41 דקות
מילות מפתח:תאורי הבורא
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"השלמות האמיתי הנה הוא מציאותו יתברך"
"השלמות האמיתי הנה הוא מציאותו יתברך"
39 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בעל השלמות הוא מי שקונה את השלמות בבחירתו ובמאמץ
בעל השלמות הוא מי שקונה את השלמות בבחירתו ובמאמץ
41 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
תולדות חטא אדם הראשון
תולדות חטא אדם הראשון
45 דקות
מילות מפתח:חטא אדם הראשון
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מתי הוא זמן הגמול האמיתי על עבודת האדם
מתי הוא זמן הגמול האמיתי על עבודת האדם
41 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
עולם הנשמות
עולם הנשמות
43 דקות
מילות מפתח:נשמות ישראל
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מצבו של האדם בעולם הזה והדרכים שלפניו
מצבו של האדם בעולם הזה והדרכים שלפניו
41 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הנשמה קונה את שלמותה על ידי המצוות
הנשמה קונה את שלמותה על ידי המצוות
41 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
עבודת האדם – להגביר בקרבו את היראה והאהבה לבוראו
עבודת האדם - להגביר בקרבו את היראה והאהבה לבוראו
48 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מי שיהגה בתורה בקדושה ובטהרה על הכוונה הנכונה שהיא עשיית חפץ ה' – יתעלה במעלה עליונה
מי שיהגה בתורה בקדושה ובטהרה על הכוונה הנכונה שהיא עשיית חפץ ה' - יתעלה במעלה עליונה
42 דקות
מילות מפתח:תלמוד תורה
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
העולם הרוחני הוא שורש לכל מה שקיים בעולמינו זה
העולם הרוחני הוא שורש לכל מה שקיים בעולמינו זה
39 דקות
מילות מפתח:שדים
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי, הוא בכוחות ההם העליונים"
"עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי, הוא בכוחות ההם העליונים"
49 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
בכל אופני הפעולה שבהם יש בחירה לאדם יש לו השפעה – במחשבה דיבור ומעשה
בכל אופני הפעולה שבהם יש בחירה לאדם יש לו השפעה - במחשבה דיבור ומעשה
42 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
סיבת הרע בעולם היא העלם ההארה של הבורא
סיבת הרע בעולם היא העלם ההארה של הבורא
41 דקות
נושא: דרך ה'
מספר פרק בסדרה : 18
play3