He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מסילת ישרים -

בית המדרש
הצורך בבירור המידות הערכים והמוסריות ע"פ הרמח"ל
הצורך בבירור המידות הערכים והמוסריות ע"פ הרמח"ל
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הליכה בדרכי ה' ע"פ הרמח"ל
הליכה בדרכי ה' ע"פ הרמח"ל
22 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סידור תנאי עבודת ה' השלימה למדרגותיהם
סידור תנאי עבודת ה' השלימה למדרגותיהם
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הדבקות בה' יתברך ע"פ הרמח"ל
הדבקות בה' יתברך ע"פ הרמח"ל
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ביאור מידת הזהירות ע"פ הרמח"ל
ביאור מידת הזהירות ע"פ הרמח"ל
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על מידות הדין והרחמים
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על מידות הדין והרחמים
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על תיקון המידות והתשובה
המשך ביאור מידת הזהירות בדגש על תיקון המידות והתשובה
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
המשך ביאור מידת הזהירות ופתיחה למידת הזריזות
המשך ביאור מידת הזהירות ופתיחה למידת הזריזות
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מסילת ישרים עם הרב קשתיאל: ביאור מידת הזריזות וחסרון העצלות
מסילת ישרים עם הרב קשתיאל: ביאור מידת הזריזות וחסרון העצלות
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
המשך ביאור מידת הזריזות ודרכים לחיזוק מידה זו
המשך ביאור מידת הזריזות ודרכים לחיזוק מידה זו
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ביאור מפסידי הזריזות בדימיון ובשכל
ביאור מפסידי הזריזות בדימיון ובשכל
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ביאור מידת הנקיות ומפסידה
ביאור מידת הנקיות ומפסידה
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
המשך ביאור מידת הנקיות ומפסידו בדין צניעות והכשרות
המשך ביאור מידת הנקיות ומפסידו בדין צניעות והכשרות
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
המשך ביאור מידת נקיות במידות החברתיות
המשך ביאור מידת נקיות במידות החברתיות
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
המשך ביאור מידת הנקיות ביחס לשקר נקמה ושבועה
המשך ביאור מידת הנקיות ביחס לשקר נקמה ושבועה
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
המשל ביאור מידת הנקיות ביחס לחילול ה' והשפעה חברתית
המשל ביאור מידת הנקיות ביחס לחילול ה' והשפעה חברתית
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
סיכום מהלך השיעורים על חובת האדם בעולמו ומידת הזהירות
סיכום מהלך השיעורים על חובת האדם בעולמו ומידת הזהירות
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
סיכום מהלך השיעורים במידת הנקיות והפרישות
סיכום מהלך השיעורים במידת הנקיות והפרישות
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3