He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: דף יומי מסכת יבמות - התשעה

בית המדרש
הקדמה והתחלת לימוד מסכת יבמות דף ב'
73 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף יג' ע"ב
מסכת יבמות דף יג' ע"ב
66 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף יד' ע"ב
מסכת יבמות דף יד' ע"ב
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף טו' ע"ב
מסכת יבמות דף טו' ע"ב
67 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף טז' ע"ב
מסכת יבמות דף טז' ע"ב
72 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף יז' ע"ב
מסכת יבמות דף יז' ע"ב
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף כ' ע"א
מסכת יבמות דף כ' ע"א
71 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף כא'
מסכת יבמות דף כא'
78 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף כב' ע"א
מסכת יבמות דף כב' ע"א
74 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף כב' ע"ב
מסכת יבמות דף כב' ע"ב
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף כג'
מסכת יבמות דף כג'
75 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף כה' ע"א
מסכת יבמות דף כה' ע"א
64 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף כו' ע"א
מסכת יבמות דף כו' ע"א
74 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף כז' ע"א
מסכת יבמות דף כז' ע"א
84 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף כח' ע"ב
מסכת יבמות דף כח' ע"ב
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף ל'
מסכת יבמות דף ל'
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף ל' ע"ב
מסכת יבמות דף ל' ע"ב
71 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מסכת יבמות דף לא' ע"ב
מסכת יבמות דף לא' ע"ב
68 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3