He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: באר הגולה למהר"ל מפראג - התשעד

בית המדרש
הקדמה לספר 'באר הגולה' – התמעטות כח ההשגה האנושי
הקדמה לספר 'באר הגולה' - התמעטות כח ההשגה האנושי
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מי הם חכמינו זכרונים לברכה ומה מדרגתם
מי הם חכמינו זכרונים לברכה ומה מדרגתם
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ערך החכמים – האם החכמים יכולים לפרסם את מעלותיהם ?
ערך החכמים - האם החכמים יכולים לפרסם את מעלותיהם ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה עושה את ההבדל במעלתם של החכמים אחד על השני
מה עושה את ההבדל במעלתם של החכמים אחד על השני
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כיצד הוסיפו חכמים על התורה והרי כתוב 'לא תוסיף' ?
כיצד הוסיפו חכמים על התורה והרי כתוב 'לא תוסיף' ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מצוות שאינם לסייג ולגדר כגון נר חנוכה – מדוע תקנו אותן חכמים ?
מצוות שאינם לסייג ולגדר כגון נר חנוכה - מדוע תקנו אותן חכמים ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מדוע חומרת העונש של העובר על דברי חכמים חמורה מעבירה על דברי תורה
מדוע חומרת העונש של העובר על דברי חכמים חמורה מעבירה על דברי תורה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדוע יש לשמוע לדברי חכמים וכי לא די בדברי תורה?
מדוע יש לשמוע לדברי חכמים וכי לא די בדברי תורה?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"דברי תורה מפני שהם לפי השכל והשכל מחייב אותם הם חזקים ואין מזיז אותם ממקומם"
"דברי תורה מפני שהם לפי השכל והשכל מחייב אותם הם חזקים ואין מזיז אותם ממקומם"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל לעומת מחלוקות אחרות
מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל לעומת מחלוקות אחרות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"להג הרבה יגיעת בשר" – השכל האלוהי צריך להג ועיון הרבה
"להג הרבה יגיעת בשר" - השכל האלוהי צריך להג ועיון הרבה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כיצד להבין את עונשם של עדים זוממים שעל כוונתם הרעה נענשים ועל מעשה לא נענשים ?
כיצד להבין את עונשם של עדים זוממים שעל כוונתם הרעה נענשים ועל מעשה לא נענשים ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מדוע אדם שברור לכל הדעות שחייב מיתה – שלא הורגים אותו ?
מדוע אדם שברור לכל הדעות שחייב מיתה - שלא הורגים אותו ?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
כישוף הוא שינוי המציאות והגדת הנסתרות איננה בכלל כישוף
כישוף הוא שינוי המציאות והגדת הנסתרות איננה בכלל כישוף
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עשרה דברים גורמים לשכח את התלמוד…
עשרה דברים גורמים לשכח את התלמוד...
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
התורה דנה בדברים מצד אמיתותם ולא דווקא מצד התועלת החברתית
התורה דנה בדברים מצד אמיתותם ולא דווקא מצד התועלת החברתית
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מדוע הסועד שלוש סעודות בשבת ניצול משלושה דברים וחיבור בין איש ואשתו
מדוע הסועד שלוש סעודות בשבת ניצול משלושה דברים וחיבור בין איש ואשתו
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"חיבור איש ואשה הוא חיבור חומר וצורה"
"חיבור איש ואשה הוא חיבור חומר וצורה"
מספר פרק בסדרה : 18
play3