He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אורות התשובה - התשעד

בית המדרש
"אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה"
"אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה"
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סוגי התשובה
סוגי התשובה
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תשובה טבעית אמונית ושכלית
תשובה טבעית אמונית ושכלית
49 דקות
מילות מפתח:מצפון
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מדרגה עליונה יותר של תשובה – איכפתיות כללית ולא רק פרטית
מדרגה עליונה יותר של תשובה - איכפתיות כללית ולא רק פרטית
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תשובה פתאומית ותשובה הדרגית
תשובה פתאומית ותשובה הדרגית
48 דקות
מילות מפתח:תשובה פתאומית
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית
תשובה פרטית מפורשת ותשובה סתמית כללית
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
התכונה המחזורית של הבריאה יכולה להטעות שאין מגמה לבריאה ולייאש
התכונה המחזורית של הבריאה יכולה להטעות שאין מגמה לבריאה ולייאש
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"על ידי התשובה הכל שב לאלוהות"
"על ידי התשובה הכל שב לאלוהות"
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התשובה הכללית… והתשובה הפרטית..הן ביחד תוכן אחד"
התשובה הכללית... והתשובה הפרטית..הן ביחד תוכן אחד"
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל תלויה בתשובה פנימית של היחיד
התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל תלויה בתשובה פנימית של היחיד
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"קודמת לכל מיני התשובות …התשובה אל כבוד ה'"
"קודמת לכל מיני התשובות ...התשובה אל כבוד ה'"
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
החוצפא שבעקבתא דמשיחא
החוצפא שבעקבתא דמשיחא
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
התחדשות התמידית של העולם
התחדשות התמידית של העולם
38 דקות
מילות מפתח:חידוש העולם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
התשובה מיישרת את הראיה של האדם
התשובה מיישרת את הראיה של האדם
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
העקשנות לאחוז בדעה אחת מונעת את אפשרות התשובה והתיקון
העקשנות לאחוז בדעה אחת מונעת את אפשרות התשובה והתיקון
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
התשובה היא תנועה התחדשות
התשובה היא תנועה התחדשות
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מציאותה ופעולתה הפנימית של התשובה בעמקי גנזי האדם והעולם וכנסת ישראל
מציאותה ופעולתה הפנימית של התשובה בעמקי גנזי האדם והעולם וכנסת ישראל
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ערך הרצון המתגלה על ידי התשובה
ערך הרצון המתגלה על ידי התשובה
84 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3