He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשסז

פרק 11
61 דקות
יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם למקום
פרק 10
50 דקות
שבח גדול לשב שיתוודה ברבים
פרק 9
54 דקות
כל המתוודה ולא גמר בליבו לעזוב החטא דומה לטובל ושרץ בידו
פרק 8
56 דקות
מהי התשובה? הרב אורי עמוס שרקי
פרק 7
57 דקות
כיצד יתכן שאדם אחד (הכהן הגדול ) יתוודה בשביל האחר ( כל אחד ואחד מישראל) ?
פרק 6
58 דקות
הכפרה על עוון חילול השם - פרק א הלכה ד
פרק 5
56 דקות
ארבעה חילוקי כפרה
פרק 4
56 דקות
תודעת הפרט ביחס לכלל בזמן שבית המקדש קיים
פרק 3
60 דקות
מצוות הוידוי על עבירות האדם
פרק 2
57 דקות
האם יש מצווה לחזור בתשובה - מחלוקת הרמבם והרמבן
פרק 1
46 דקות
האם לתשובה שהיא מהלך נפשי אפשר לקבוע הלכות מעשיות ?
דילוג לתוכן