He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר שמות - התשעג

בית המדרש
פתיחה לספר שמות
פתיחה לספר שמות
53 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה"
"וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה"
48 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו"
"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו"
51 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מעמד הסנה
מעמד הסנה
42 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שליחותו של משה
שליחותו של משה
48 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שלושת האותות ומשמעותן
שלושת האותות ומשמעותן
53 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כשלון השליחות הראשונה של משה ואהרן
כשלון השליחות הראשונה של משה ואהרן
52 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם"
"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם"
54 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התגלות ה' בעשרת המכות- למצרים !
התגלות ה' בעשרת המכות- למצרים !
54 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
עשרת המכות
עשרת המכות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
טענת פרעה ותשובת הקב"ה בשלוש המכות האחרונות
טענת פרעה ותשובת הקב"ה בשלוש המכות האחרונות
53 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"וגם ערב רב עלה איתם"
"וגם ערב רב עלה איתם"
55 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
אם מטרת הקרבת קרבן פסח היא שחיטת אלהי מצרים מדוע נצטוו  ישראל גם על אכילתו ?
אם מטרת הקרבת קרבן פסח היא שחיטת אלהי מצרים מדוע נצטוו ישראל גם על אכילתו ?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"מעין בריאת העולם": שיעור מיוחד של הרב  אורי שרקי לשביעי של פסח
"מעין בריאת העולם": שיעור מיוחד של הרב אורי שרקי לשביעי של פסח
57 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מתן תורה- בדיעבד ?!
מתן תורה- בדיעבד ?!
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"ויושע ה' את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים"
"ויושע ה' את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים"
53 דקות
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"נטית ימינך תבלעמו ארץ"
"נטית ימינך תבלעמו ארץ"
55 דקות
מילות מפתח:פרשת בשלח, שירת הים
נושא: ספר שמות
מספר פרק בסדרה : 18
play3