He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ''ך - ספר מלכים - התשע

פרק 82
66 דקות
גיל המלוכה של יהויכין וסיום ספר מלכים ב'
פרק 81
61 דקות
המלך יהויקים
פרק 80
60 דקות
מות המלך יאשיהו
פרק 79
52 דקות
המלך יאשיהו
פרק 78
58 דקות
כניעת המלך מנשה ותשובתו אל ה'
פרק 77
55 דקות
תקופת המלך מנשה
פרק 76
62 דקות
האכזבה מהמלך חזקיה הולידה את ספר ישעיה
פרק 75
49 דקות
היחס המוגזם של חזקיה לשליחים שהגיעו לבקרו
פרק 74
57 דקות
מדוע תלו חז"ל את החיסרון של חזקיהו באי אמירת שירה ולא בדברים אחרים ?
פרק 73
48 דקות
מדוע המלך חזקיה לא אמר שירה על נס ההצלה מחיל סנחריב ?
פרק 72
49 דקות
מכונת המלחמה האשורית
פרק 71
50 דקות
המלך חזקיה
פרק 70
50 דקות
מלכות הושע בן אלה וגלות ממלכת ישראל
פרק 69
45 דקות
המלך אחז
פרק 68
54 דקות
מדוע המלך עוזיה רצה להיכנס להיכל ולהקריב קטורת ?
פרק 67
53 דקות
הרעש בימי עוזיה
פרק 66
69 דקות
המלך עוזיה מעלתו וטעותו באחרית ימיו
פרק 65
56 דקות
נסיונו של יונה בן אמיתי
פרק 64
43 דקות
התקופה היפה של שלטון עוזיה ויואש
פרק 63
50 דקות
"ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו"
פרק 62
60 דקות
"בן שבע שנים יהואש במלכו"
דילוג לתוכן