He

Fr

Es

Ru

En

הרב עוזי ביננפלד

עוד מהרב עוזי ביננפלד

play3
בית המדרש
מתחילים ללמוד ספר שופטים והקדמה כללית ללימוד תנ"ך
מתחילים ללמוד ספר שופטים והקדמה כללית ללימוד תנ"ך
46 דקות
play3
בית המדרש
דברי רבשקה  – השוואה בין ספר ישעיה לספר ירמיה  בתאור הארוע
דברי רבשקה - השוואה בין ספר ישעיה לספר ירמיה בתאור הארוע
51 דקות
play3
בית המדרש
עליית המלך סנחריב לצור על ירושלים
עליית המלך סנחריב לצור על ירושלים
58 דקות
play3
בית המדרש
"שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי"
"שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי"
39 דקות
play3
בית המדרש
"הנה שם ה' בא ממרחק , בוער אפו "
"הנה שם ה' בא ממרחק , בוער אפו "
52 דקות
play3
בית המדרש
בחלוקת התנ"ך לפרקים בא לידי ביטוי הנרטיב הנוצרי : נטישת הקב"ה את עם ישראל כביכול
בחלוקת התנ"ך לפרקים בא לידי ביטוי הנרטיב הנוצרי : נטישת הקב"ה את עם ישראל כביכול
48 דקות
play3
בית המדרש
"הוי עטרת גאות שיכורי אפרים"
"הוי עטרת גאות שיכורי אפרים"
56 דקות
play3
בית המדרש
"לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך"
"לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך"
74 דקות
play3
בית המדרש
ההתאבכות של ההווה עם העתיד בתאורי ישעיהו
ההתאבכות של ההווה עם העתיד בתאורי ישעיהו
49 דקות
play3
בית המדרש
"משא צור הילילו אניות תרשיש"
"משא צור הילילו אניות תרשיש"
61 דקות