He

Fr

Es

Ru

En

הרב עוזי ביננפלד

עוד מהרב עוזי ביננפלד

play3
בית המדרש
מתחילים ללמוד ספר שופטים והקדמה כללית ללימוד תנ"ך
46 דקות
play3
בית המדרש
דברי רבשקה - השוואה בין ספר ישעיה לספר ירמיה בתאור הארוע
51 דקות
play3
בית המדרש
עליית המלך סנחריב לצור על ירושלים
58 דקות
play3
בית המדרש
"שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי"
39 דקות
play3
בית המדרש
"הנה שם ה' בא ממרחק , בוער אפו "
52 דקות
play3
בית המדרש
בחלוקת התנ"ך לפרקים בא לידי ביטוי הנרטיב הנוצרי : נטישת הקב"ה את עם ישראל כביכול
48 דקות
play3
בית המדרש
"הוי עטרת גאות שיכורי אפרים"
56 דקות
play3
בית המדרש
"לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך"
74 דקות
play3
בית המדרש
ההתאבכות של ההווה עם העתיד בתאורי ישעיהו
49 דקות
play3
בית המדרש
"משא צור הילילו אניות תרשיש"
61 דקות