Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ''ך - ספר ישעיה - התשע''ט

דברי רבשקה - השוואה בין ספר ישעיה לספר ירמיה בתאור הארוע
51 דקות
עליית המלך סנחריב לצור על ירושלים
58 דקות
מילות מפתח:רבשקה
"שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי"
39 דקות
"הנה שם ה' בא ממרחק , בוער אפו "
52 דקות
בחלוקת התנ"ך לפרקים בא לידי ביטוי הנרטיב הנוצרי : נטישת הקב"ה את עם ישראל כביכול
48 דקות
"הוי עטרת גאות שיכורי אפרים"
56 דקות
"לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך"
74 דקות
ההתאבכות של ההווה עם העתיד בתאורי ישעיהו
49 דקות
"משא צור הילילו אניות תרשיש"
61 דקות
תאור החורבן שהמיטה ממלכת אשור על המזרח התיכון
61 דקות
הנבואה על מפלת פלשת
60 דקות
עתיד ממלכת בבל
52 דקות
שלושת התפקידים של הנביא ישעיהו
57 דקות
"לשבור אשור בארצי ועל הרי אבוסנו"
50 דקות
"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה"
60 דקות
"הוי החוקקים חקקי און ומכתבים עמל , כתבו"
58 דקות
מילות מפתח:מדינת ישראל
"יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט..."
56 דקות
"ויאמר ה' אלי קח לך גליון גדול וכתוב עליו בחרט אנוש למהר שלל חש בז"
44 דקות
"ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה"
55 דקות
מילות מפתח:המלך אחז
"אוי לי ...כי את המלך ה' צבאות ראו עיני"
58 דקות
""וינועו אמות הסיפים והבית ימלא עשן"
60 דקות