He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר ויקרא - התשסז

בית המדרש
הרב אורי שרקי: פתיחה לספר ויקרא מה הקשר בין האלהים ובין העולם
הרב אורי שרקי: פתיחה לספר ויקרא מה הקשר בין האלהים ובין העולם
55 דקות
מילות מפתח:פרשת ויקרא
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אדם כי יקריב מכם קרבן לה'
אדם כי יקריב מכם קרבן לה'
56 דקות
מילות מפתח:פרשת ויקרא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מדוע אין העור של קרבן עולה קרב עימו
מדוע אין העור של קרבן עולה קרב עימו
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ואם זבח שלמים קרבנו – פרק ג
ואם זבח שלמים קרבנו - פרק ג
59 דקות
מילות מפתח:פרשת ויקרא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
קרבנות החטאת – פרק ד
קרבנות החטאת - פרק ד
52 דקות
מילות מפתח:פרשת ויקרא
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אשר נשיא יחטא – פרק ד פסוק כב
אשר נשיא יחטא - פרק ד פסוק כב
63 דקות
מילות מפתח:פרשת ויקרא
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ואם נפש כי תחטא – פרק ה פסוק יז
ואם נפש כי תחטא - פרק ה פסוק יז
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
וכלי חרש אשר תבשל בו (החטאת) ישבר – מדוע ? – פרק ו פסוק כ'
וכלי חרש אשר תבשל בו (החטאת) ישבר - מדוע ? - פרק ו פסוק כ'
57 דקות
מילות מפתח:קרבנות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
ואם נדר או נדבה זבח קרבנו – פרק ז פסוק טז
ואם נדר או נדבה זבח קרבנו - פרק ז פסוק טז
51 דקות
מילות מפתח:פרשת צו, קרבנות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
החיבור בין תורת משה ותורת אהרן – פרק ח
החיבור בין תורת משה ותורת אהרן - פרק ח
52 דקות
מילות מפתח:תורת אהרן, תורת משה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים – פרק ח פסוק לג
ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים - פרק ח פסוק לג
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא אש מחתתו ויתנו בהן אש
ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא אש מחתתו ויתנו בהן אש
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
קחו את המנחה הנותרת מאשי ה' ואכלוה מצות אצל המזבח
קחו את המנחה הנותרת מאשי ה' ואכלוה מצות אצל המזבח
52 דקות
מילות מפתח:פרשת שמיני
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הקדושה הפרטית – פרק יא פסוק א
הקדושה הפרטית - פרק יא פסוק א
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת … שקץ הוא לכם – סימני טהרה של דגים
וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת ... שקץ הוא לכם - סימני טהרה של דגים
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הטומאה נמצאת במקום שיש מיעוט חיים . האדם החולה מסיבות טובות
הטומאה נמצאת במקום שיש מיעוט חיים . האדם החולה מסיבות טובות
55 דקות
מילות מפתח:פרשת תזריע
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האדם החולה מסיבות מוסריות ורפואתו
האדם החולה מסיבות מוסריות ורפואתו
57 דקות
מילות מפתח:פרשת תזריע
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הדרוג של חומרת הצרעת תואם את התדרדותו המוסרית של האדם
הדרוג של חומרת הצרעת תואם את התדרדותו המוסרית של האדם
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3