He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעא

בית המדרש
גאולה על ידי פעולות איכותיות וכמותיות
גאולה על ידי פעולות איכותיות וכמותיות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
יראת אלהים ובניין המוסריות
יראת אלהים ובניין המוסריות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אל תביאנו לידי נסיון
אל תביאנו לידי נסיון
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מוסריות וצניעות
מוסריות וצניעות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כשיש חזון – נוצר אדם
כשיש חזון - נוצר אדם
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
והעיקר להיות אחראי, מתגבר ומסתער- בחיי הפרט והכלל
והעיקר להיות אחראי, מתגבר ומסתער- בחיי הפרט והכלל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"מודה על האמת ודובר אמת בלבבו"- י"ט בכסלו ה'תשעא
"מודה על האמת ודובר אמת בלבבו"- י"ט בכסלו ה'תשעא
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שימו לבבכם חיזקו ואימצו
שימו לבבכם חיזקו ואימצו
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
טיפול בשריפה בשורשיה – וכיבויה
טיפול בשריפה בשורשיה - וכיבויה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"בקשו צדק בקשו ענוה"
"בקשו צדק בקשו ענוה"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"מי אנכי כי אלך"
"מי אנכי כי אלך"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
אורך רוח ואורך ימים בחבלי משיח
אורך רוח ואורך ימים בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
לצאת לחופשי בימים ההם בזמן הזה
לצאת לחופשי בימים ההם בזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"ויראו .. ויסעו .. ויתנדבו … וישמחו העם"
"ויראו .. ויסעו .. ויתנדבו ... וישמחו העם"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מצמיח קרן ישועה – טו בשבט ומעמד הר סיני
מצמיח קרן ישועה - טו בשבט ומעמד הר סיני
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
אנשי אמת – אנשי חופש – אנשי קודש בין יתרו למשפטים
אנשי אמת - אנשי חופש - אנשי קודש בין יתרו למשפטים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
לא תענה על ריב … עזב תעזוב עימו … מדבר שקר תרחק
לא תענה על ריב ... עזב תעזוב עימו ... מדבר שקר תרחק
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"לב טהור ברא לנו ה' אלהי ישראל"
"לב טהור ברא לנו ה' אלהי ישראל"
מספר פרק בסדרה : 18
play3