He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעא

פרק 47
85 דקות
"תן כבוד ה' לעמך ושמחה לארצך וחרות למדינתך"
פרק 46
104 דקות
"השקיפה . . .וברך את עמך . . . ואת האדמה אשר נתת לנו"
פרק 45
87 דקות
"איפה שלמה וצדק יהיה לך , למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך"
פרק 44
89 דקות
"כל צמא לכו למים - כל כלי יוצר עליך לא יוצלח" - פרשת ראה | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל
פרק 43
57 דקות
"ושפטתם צדק - בחבלי משיח"
פרק 42
15 דקות
"אל תעירו ואל תעוררו ... עד שתחפץ"
פרק 41
104 דקות
"החלצו מאיתכם"
פרק 40
127 דקות
"וכל נתיבותיה שלום" - בחבלי משיח
פרק 39
129 דקות
"תחיה נפשנו - הפרטית והכללית ומה שבינהן - חיי ישרים"
פרק 38
115 דקות
"תורת אלוקי מערכות ישראל- עם הכל, בתוך הכל, ומתוך כך מעל הכל"
פרק 37
131 דקות
האמת - נעדרת ונאדרת בחבלי משיח
פרק 36
98 דקות
"והתחזקתם - ולא תתורו ... ולא תיראו"
פרק 35
97 דקות
על התנהגות ומנהיגות בחבלי משיח
פרק 34
92 דקות
מפגש עם חגי הקציר הביכורים השבועות ומתן תורה - לאור מגילת רות בחבלי משיח | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל | ד סיון תשעא
פרק 33
90 דקות
לאהוב האמת והשלום
פרק 32
97 דקות
לפקוד להיפקד , להרים את הדגל ולהתחבר
פרק 31
87 דקות
"ואולך אתכם קוממיות" - לאור משנת רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי
פרק 30
95 דקות
"לזרוע לקצור לספור ולשבות ולקרוא דרור"
פרק 29
106 דקות
"דבר אל כל עדת בני ישראל"
פרק 28
82 דקות
"ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה"
פרק 27
57 דקות
"עבדים היינו - והמקום קרבנו"
דילוג לתוכן