Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מסילת ישרים - התשסט

פרק 53
41 דקות
נקימה ונטירה בין אדם לחברו
פרק 52
40 דקות
שני סוגי לשון הרע
פרק 51
38 דקות
מתן עצה הוגנת
פרק 50
40 דקות
הלבנת פנים
פרק 49
37 דקות
חומרה גדולה בענייני מאכלות אסורות
פרק 48
45 דקות
צניעות וענייני עריות
פרק 47
42 דקות
ההבדל בין הזהיר לבין הנקי
פרק 46
38 דקות
מידת הנקיות
פרק 45
38 דקות
בביאור חלקי הזריזות
פרק 44
39 דקות
העצלות - תכונה אנושית שנוגדת את שכל האדם
פרק 43
40 דקות
"באה מענוה" - העצלות באה מגאוה הזריזות באה מענוה
פרק 42
30 דקות
לא להיות ציני
פרק 41
33 דקות
תורה מביאה לידי זהירות - אך למרות זאת ישנם מפריעים לקנית מידת הזהירות
פרק 40
39 דקות
המוטיבציות לשמירת המצוות ושלמות מוסרית של הבינוניים ושל ההמון
פרק 39
37 דקות
שלושה סוגי שמירה מפני החטא
פרק 38
42 דקות
המדרגות במניעים השונים לעבודה המוסרית האישית
פרק 37
42 דקות
מידת הזהירות והשלכותיה גם מעבר לשמירת מצוות
פרק 36
42 דקות
דרך קניית הזהירות
פרק 35
45 דקות
קוצר ראיה ועיוורון רוחני
פרק 34
45 דקות
היצר משתלט על האדם ומסתיר ממנו את היכולת לחשוב
פרק 33
40 דקות
"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" - מי שאינו מושל ביצרו אסור לו לעסוק בעניני מחלוקות